https://www.livechatalternative.com/

Предложение Приемане на Наредба за приемане и упражняване на правата на собственост на общината върху търговски дружества и предприятията, създадени с общинско участие

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Ваньо Костадинов Костин -Кмет на Община Чупрене

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за приемане и упражняване на правата на собственост на общината върху търговски дружества и предприятията, създадени с общинско участие , предлагам да вземете следното решение:

„На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, общинския съвет приема Наредба за приемане и упражняване на правата на собственост на общината върху търговски дружества и предприятията, създадени с общинско участие.

 

 Мотиви: Повишен контрол, правилно стопанисване и опазване на общински горски територии.

На основание чл. 26 ал. 2 от ЗНА, проектът на Наредба за приемане и упражняване на правата на собственост на общината върху търговски дружества и предприятията, създадени с общинско участие , публикуван на сайта на Община Чупрене, като по този начин е дадена възможност на всички на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и изразят становища.

Наредба за управление на правата на собственост на общината върху търговски дружества и предприятия, създадени с общинско участие