Уведомяваме Ви, че на 21.12.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния проект на дневен ред :

1.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2017 год.

  1. Предложение за определяне на представител на Община Чупрене в Комисията за изработване на областна здравна карта.
  2. Предложение за приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на Община Чупрене
  3. Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен търг с явно наддаване
  4. Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен търг с явно наддаване
  5. Предложение за създаване на общинско предприятие „Общинско лесничейство” в Община Чупрене
  6. Предложение за одобряване на структурата на общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене
  7. Предложение за приемане на Правилник за управление и организация на дейността на „Общинско лесничейство” с.Чупрене
  8. Предложение за приемане на Наредба за приемане и упражняване на правата на собственост на общината върху търговските дружества и предприятия, създадени с общинско участие.
  9. Разни

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ