Уведомяваме Ви, че на 11.01.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за приемане на План за работата на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2018 год.

  1. Предложение за актуализация на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

3.Предложение за одобрение но парцеларен план за подобект „Кабелна линия 20 kV и МКТП 20/0,4 kV„ от обект „Фабрика за производство на пелети и дървообработване, УПИ І – 024003 с.Протопопинци, община Чупрене

  1. Предложение за приемане на План сметка за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2018 год.
  2. Предложение за начина на ползване на реализирания преходен остатък в края на 2017 год.

6.Предложение за конституиране на социалното заведение „Защитено жилище за лица с психични разстройства” с.Чупрене като самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене.

  1. Предложение за конституиране на социалното заведение „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Репляна, като самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене.
  2. Предложение за конституиране на социалното заведение „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” с. Долни Лом, като самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене.

9.Предложение за конституиране на социалното заведение „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” с.Върбово, като самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене.

  1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Тодор Петков Киричов с. Върбово
  2. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Йордан Найденов Караиванов с.Чупрене
  3. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ