Уведомяваме Ви, че на 29.01.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния при следния проект на Дневен ред:

1.Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Чупрене за 2017 год.

  1. Предложение за разглеждане и одобрение на проект на ПУП на ПИ 145007 по КВС на с.Репляна

3.Предложение за отмяна на Решение № 294, взето с Протокол № 26 от 11.01.2018 год. на заседание на ОбС Чупрене

4.Предложение за приемане на Годишен доклад по Плана за действие на община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

  1. Предложение продажба на общински имот ПИ № 055019 землище с.Протопопинци

6.Предложение за продажба на движими вещи – частна общинска собственост – контейнери за сметосъбиране

  1. Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „РЕНО РАПИД”

8.Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима век – общинска собственост – лек автомобил „ВАЗ 21102”

  1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Иван Алексов Джорджов б.ж. на с.Средогрив
  2. Предложение за приемане на Отчета на План сметката за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2017 год.
  3. Предложение за приемане на бюджета на Община Чупрене за 2018 год.
  4. Разни

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ