https://www.livechatalternative.com/

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на лек автомобил „РЕНО РАПИД”

 

 

З А П О В Е Д

 № 36 / 06.02.2018 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 302 от Протокол № 27 от 29.01.2018 г.на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на лек автомобил:

„РЕНО РАПИД”, с дата на начална регистрация 20.10.1995 г., с регистрационен номер ВН 2826 ВА, рама VF1F407M513701587, двигател C37JH762A000947, с начална тръжна цена 340.00 лв. с ДДС.

Депозит за участие   –  34.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 07.03.2018 г.от 11.30 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 06.03.2018 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 06.03.2018 г.

Повторен търг на 14.03.2018 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене