Уведомяваме Ви, че на 27.02.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение за  приемане на Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2017 год.

2.Предложение за приемане на Отчетния доклад за дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене за 2017 год.

3.Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила на детето 2017 год. и приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2018 год. в Община Чупрене

4.Предложение за приемане на Информация за състоянието на ОУ и ЦДГ от общината

5.Предложение за приемане на Отчета на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия през 2014 год.

6.Предложение за приемане на Общински годишен план за младежта 2018 год.

Предл.ПУП Д.Лом7.Предложение за изработване на ПУП на ПИ № 082031, землище с.Долни Лом

8.Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове , и на само залесили се земи – общинска собственост, в землището на Община Чупрене, и начина на ползване на добитата дървесина

9.Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Чупрене за 2018 год.

10.Предложение за приемане на Годишен план за паша на територията на Община Чупрене за 2018 год.

  1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Васил Киров Живков- б.ж. на с.Протопопинци
  2. Разни

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ