https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 29.03.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин.

2.Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене

3.Предложение за избор на представител от Общински съвет Чупрене за извънредното годишно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“ АД град Видин на 18.05.2018 год.

4.Предложение за приемане на Отчет на Програмата за енергийна ефективност на Община Чупрене за 2014 – 2017 год. и приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Чупрене 2018 – 2020 год.

  1. Предложение за делба на ПИ № 050030, землище Долни Лом

6.Предложение за делба на ПИ № 115001, землище Репляна

7.Предложение за делба на ПИ № 114001, землище Репляна

8.Предложение за делба на ПИ № 010006, землище Долни Лом

9.Предложение за делба на ПИ № 050015, землище Долни Лом

10.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Никола Ангелов Николчин – б.ж. на с. Върбово

11.Предложение за продажба на ПИ № 043008, землище с.Протопопинци

12. Разни

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ

Файлове