https://www.livechatalternative.com/

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересувани лица,че със Заповед № 177 / 02.05.2016 г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект  за подробен устройствен план на УПИ I-646, кв.57, по плана на с.Върбово, Община Чупрене, област Видин по реда на чл. чл.16, ал.1 и чл. чл.124а, ал.2 и ал.7от ЗУТ.

УПИ I646 е с устройствена територия за”жилищни нужди”и се спазват следните нормативи:

– плътност на застрояване                      – до 60 %.

– интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2.

– озеленена площ                                     – мин.40%;

– височина на застрояването                  – до 10 м

– начин на застрояване – свободно стоящо

 

Документацията може да разгледате в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването заинтересуваните лица могат  да подадат възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Чупрене.