Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Чупрене

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 Тази наредба урежда:

1.Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на община Чупрене.

2.Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на пътни превозни средства / ППС / с животинска тяга.

3.Реда за контрол и налагане на санкции.

 

Раздел I

Правила за движение

Чл. 2 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да се движат по пътищата на община Чупрене, само с ППС оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата, регистрирани по реда на тази Наредба и без да са употребили алкохол.

Чл. 3 Водачите на превозни средства с животинска тяга, могат да използват за движение, разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако те са  годни за това и ако това не пречи на другите участници в движението съгласно чл.15, ал.5 от ЗДП (Закон за движение по пътищата).

Чл.4 Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя    съгласно чл.106 от ЗДП.

Раздел II

Забрани и ограничения при ползването на ППС с животинска тяга

Чл. 5  Забранява се движение на ППС с животинска тяга на територията на община Чупрене по републикански, общински и полски пътища за периода:

от 31.03. до 31.10. след 21.00 часа до 06.00 часа

от 30.10. до 31.03. след 16.30 часа до 07.00 часа

Чл. 6 /1/Забранява се спирането на ППС с животинска тяга по главните улици на населените места/извън времето за товаро-разтоварни работи/ използвани за транзитно преминаване на МПС /моторни превозни средства/

/2/ Забранява се връзването на  впрегатни животни за други превозни средства.

/3/ Забранява се  оставят  ППС с животинска тяга, без надзор и на  места където животните биха нанесли щети или замърсили :

– жилищни сгради и прилежащата декоративна растителност

– огради

– зелена система на общината

– улици представляващи част от републиканската и общинска пътна мрежа.

чл.7 Забранява се движението на ППС с животинска тяга по улиците на населените места без престилка за екскременти.

Глава втора

РЕГИСТРАЦИЯ

Раздел I

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Чл. 8 Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират от служби за контрол, определени от Кмета на община Чупрене, съгласно чл.167, ал.2, т.4 от Закон за движение по пътищата (ЗДП).

Чл. 9 /1/ Собствениците на пътните превозни средства с животинска тяга подават заявление по утвърден образец /Приложение №1/ до Кмета на община Чупрене в деловодството на Общинска администрация или чрез кмета /кметски наместник/ на съответното населено място.

/2/ Длъжностното лице, назначено от Кмета на Община Чупрене, вписва данните за собственика и за ППС в регистъра по образец /приложение №2/ и изготвя регистрационен талон.

/3/ На собственика на вписаното в регистъра пътното превозно средство с животинска тяга се издава регистрационен талон /приложение№3/ и регистрационна табела по образец /приложение №4/

/4/ При получаване на реквизитите по ал.3 , собственикът  представя Декларация /Приложение №5/, че ППС е приведено в съответствие с изискванията на тази Наредба.

Чл.10 /1/ При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственикът подава заявление за вписване на промяната, като прилага  и нова Декларация .

/2/ След вписване на промяната на собственика се издава нов регистрационен талон със същия номер.

/3/ При спиране от движение на ППС с животинска тяга, регистрационния  талон и табелата се връщат на длъжностното лице за заличаване от регистъра.

/4/При изгубване или похабяване на регистрационната табела и/или регистрационния талон се издават нови по реда на чл.9 от Наредбата.

Раздел  II

Изисквания за пътните превозни средства с животинска тяга и водачите им

Чл. 11 /1/ За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство съгласно чл.71, ал.1 от Закон за движение по пътищата (ЗДП).

/2/ На задната страна, а при необходимост – на друго подходящо  видно място, на всяко превозно средство с животинска тяга, да има поставена регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния номер, съответстващ на номера от регистъра. Табелката трябва да бъде от ламарина със светлоотразително фолио или друго трайно покритие с правоъгълна форма и размери :

Дължина – 400мм и Ширина –  250мм

Буквите – Височина 47мм, Ширина 35мм, Дебелина на линиите 10мм

Цвят – основен фон – бял, а на буквите – черен

/3/ Пътното превозно средство с животинска тяга трябва да е оборудвано с престилки за животинските отпадъци.

/4/Всяко животно трябва да има на челото си бял светлоотразител.

Чл. 11 /1/ Пътно превозно средство с животинска тяга може да се движи по платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване само, ако се  управлява от  лице, което е на възраст не по – малка  от 12 години или с придружител на възраст не по – малка от 16 години, ако водачът на ППС е на възраст по – малка от 12 години, съгласно изискванията по чл.164 от ЗДП (Закон за движение по пътищата)

/2/ Водачът на пътното превозно средство с животинска тяга трябва да бъде със светлоотразителна жилетка и да притежава регистрационен талон.

Глава трета

Контрол и санкции

Чл. 12 /1/Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Чупрене  и на служителите на РУ на МВР  гр.Белоградчик.

/2/ Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Чупрене и с актове на служители на РУ на МВР гр.Белоградчик.

/3/ Въз основа на съставените актове Кмета на Община Чупрене,  издава наказателните постановления.

/4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл. 13 /1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер на:

 • за липса на светлоотразители 5.00  до 100 лв.
 • за липса на светлоотразителна жилетка 5.00 до 20 лв.
 • за липса на светещо тяло 5.00  до 50 лв.
 • за липса на престилка за екскременти      10.00 до 30 лв.
 • за липса на регистрационна табела      20.00 до 50 лв.
 • за липса на регистрационен талон             20.00  лв.

/2/ Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, постъпват в бюджета на общината.

Глава четвърта

Допълнителни разпоредби

По смисъла на тази Наредба:

1.“Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижващо се по пътя на колела и използвано за превозване на хора или товари теглено от коне, магарета, мулета, катъри, волове и др. – §6, т.10 от ЗДП (Закон за движение по пътищата).

Глава пета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Тази Наредба се  издава на  основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.167, ал.2, т.4 от  Закон за движение по  пътищата (ЗДП)  и  §11от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР)  от Закон за движение по пътищата (ЗДП)
 • 2. Наредбата е приета с Решение № 239, по Протокол № 22 от 29.09.2017 г. на Общински съвет – Чупрене.
 • 3 В тримесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба следва да се извърши регистрация на ППС с животинска тяга, на територията на Община Чупрене, като след изтичането на този срок се търси административна отговорност от собствениците за неизпълнение на установеното Наредбата.
 • 4. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския съвет.
 • 5. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативни актове с по-висока юридическа сила.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

/ Богомил Станков/

                                                                                 Приложение №1 (към чл.9, ал.1)

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

 

З А Я В Л Е Н И Е

за наличие на пътно превозно средство с животинска тяга

 

от……………………………………………………………………………………………………………..

/ име, презиме, фамилия /

 

ЕГН………………………………..с постоянен адрес на  местоживеене гр./с…………………………………………..,общинаЧупрене,ул……………………………………………………№.  тел………………………………………………..

Долуподписаният заявявам, че съм собственик  на ……….бр. пътно превозно средство с животинска тяга………………………………………………………..

/ конска, магарешка, волска или друг вид /

 

в село…………………………………………..

 

Заявител………………………………

…………20……… г.

 

Приложение №2 (към чл. 9, ал. 2)

 

РЕГИСТЪР

НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

 

Ррег.№ Дата на регистрацията Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика Адрес на собственика

 

с……………Ул…….№……

Вид на пътното превозно средство /платформа, каруца-конска, волска и др./ Промени в регистрацията /промяна на собственост, смяна на адрес и др./  забележка
11  

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

        Приложение №3 (към чл. 9, ал. 3)

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН

НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА

 

лице на талона                                                                                                   гръб на талона

 

 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

 

Населено място:……………………….

 

Регистрационен талон на пътно превозно средство с животинска тяга

 

 

Регистрационен №………../……20…..г.

 

 

Вид на ППС:…………………………………

……………………………………………………..

/конска, магарешка, волска или друга каруца/

 

Собственик:…………………………………….

……………………………………………………….

/собствено, бащино и фамилно име/

Адрес:/с./…………………………………….

Ул……………………………………№……….

 

Извършил регистрацията……………………

/собствено и фамилно име/

подпис и печат

 

                                                                                    Приложение №4 (към чл. 9, ал. 3)

РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА

 

 

 

 

ОБЩИНА

ЧУПРЕНЕ

 

 

 

 

С. ЧУПРЕНЕ

 

1  2  3

 

Размери на табелата: Дължина – 400 мм.; Ширина – 250 мм.

Размери на буквите: Височина – 47 мм ; Ширина – 35 мм ; Дебелина на линиите – 10 мм

Цвят на табелата: Основен фон – бял ; Цвят на буквите – черен

Материал: Ламарина със  светлоотразително фолио или друго трайно    покритие

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение №5 (към чл.9, ал.4)

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл.8, ал.4 от Наредба за регистрация на ППС с животинска тяга

( за обстоятелствата по чл.10 от Наредбата)

 

Долуподписаният/-а…………………………………………………………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН………………………………., лична карта №……………………………….издадена на ………………………………………………от МВР – гр………………………………………….

адрес:……………………………………………………………………………………………………….

(постоянен адрес)

притежаващ Регистрационен талон №……………………………………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е

1.Регистрираното под №……………………………….. пътно превозно средство …………………………………………………………………………………………………………………

/ вид на превозното средство/

е оборудвано съгласно изискванията на Наредбата, а именно:

– има  два бели/жълти светлоотразителя отпред;

– има два червени светлоотразителя отзад;

– има светещо тяло за движение през нощта;

– има осигурена престилка за животинските отпадъци;

– има светлоотразител на челото на животното;

2.Получената от общината регистрационна табела ще поставя на задната част на ППС.

3.Известно ми е, че при промяна на собствеността на ППС, смяна на адрес и др. съм длъжен да подам заявление за промяна в обстоятелствата; а при спиране от движение на ППС да върна табелата и регистрационния талон в общината.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

ДЕКЛАРАТОР :…………………………………..

 

(дата)……………………………. 20………..г..

 

Наредба регистрация