Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересувани лица ,че със Заповед № 196 / 16.05.2018 г г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ, в обхват в обхват УПИ ІІ – 656 “за еко селище“ и УПИ ІІІ – 657 “за еко селище“, кв.61, с. Чупрене,Община Чупрене на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показателите на обекта са както следва :

 

УПИ IІ – 656 е с устройствена територия”за рекреационни дейности.

  1. плътност на застрояване (П застр.) – до 30 на сто;
  2. интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2;
  3. минимална озеленена площ (П озел.) – 50 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
  4. максимална височина на застрояване – до 10 м.

 

УПИ III – 657  е с устройствена територия”за рекреационни дейности.

  1. плътност на застрояване (П застр.) – до 30 на сто;
  2. интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2;
  3. минимална озеленена площ (П озел.) – 50 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
  4. максимална височина на застрояване – до 10 м.

 

Документацията може да разгледате в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването заинтересуваните лица могат  да подадат възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Чупрене.