https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 31.05.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Предложение за   актуализация на Наредба за  реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Чупрене
  2. Предложение за сключване на споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър –  клон Видин, за  извършване на административни услуги по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чупрене
  3. Предложение за изменение на ПУП – план за регулация на кв.20 – б.стопански двор с.Чупрене

4.Предложение за актуализация на Наредбата за определянето и

администрирането на мастните такси и цени на услуги на територията на Община

Чупрене

  1. Предложение за приемане на Наредба за   хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Чупрене

                   6.Предложение за   приемане на Програма с предвидени мероприятия и срокове за намаляването на замърсяването на заустените отпадъчни води и привеждане на съществуващата канализационна мрежа на с.Чупрене в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, целите и сроковете, определени в действащия план за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 -2021 г.

7.Предложение за  учредяване право на ползване на имот № 284027, местност „Голички рът”, землище с.Горни Лом, община Чупрене

8.Предложение за продажба на пакет общински имоти с.Търговище

9.Предложение за одобряване ползването на стояща маса дървесина от ОГФ за 2018 год.

10.Предложение за промяна на структурата на Общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене.

  1. Разни

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл.актуал.Нар.преместваеми съоръжения

Предл.актуал.Нар.чл.9-местни такси

Предл.изменение ПУП кв.20 Чупрене

Предл.Нар.животни

Предл.право ползване общ.имот

Предл.програма отпадни води

Предл.продажба общ.имоти-Търговище

Предл.споразум.с АГКК

Предл.стояща маса дървесина 2018

Предл.увеличение численост ОП