https://www.livechatalternative.com/

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2018 ГОД. ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

 

                                                    

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

 

 

На 16.05.2017 год. от 14.00 ч в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета и Отчета на средствата от Европейския съюз на Община Чупрене за 2014 год.

Публичното обсъждане на отчетите е обявено от Председателя на Общинският съвет на основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси.

На присъстващите  Кмета на Община Чупрене г-н Ваньо Костин разясни подробно изпълнението на приходната и разходната част на отчета на бюджета и подробно се спря на усвоените средства от Европейския съюз и изпълнението на проектите.

Питания не бяха направени, тъй като отчетите за изпълнение на бюджета и средствата от ЕС бяха дискутирани и на проведените отчетни годишни събрания по села на територията на общината за дейността на Общината през 2016 год.

 

 

 

 

                                                                     ПРОТОКОЛЧИК:

Здр.Доцинска