https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 28.06.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение за актуализация на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене                         

2.Предложение за актуализация на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  1. Предложение за ново разглеждане на Решение № 351, взето с Протокол № 31 от 31.05.2018 год. на заседание на Общински съвет Чупрене

4.Предложение приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинския дълг за 2017 год. на Община Чупрене

отчет бюджет и общински дълг 2017 год.

  1. Разни

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ

Файлове