Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

 

З А П О В Е Д

 № 220 / 18.06.2018 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 352 от Протокол № 31 от 31.05.2018 г.на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост:

ПИ № 000155 /сто петдесет и пет/ представляващ – Др. селищна тер., в землището на село Търговище с площ на имота от 16.412 дка. /шестнадесет декара четиристотин и дванадесет кв. м. /, актуван с АОС 1128, с начална тръжна цена 37 750.00 лв.

УПИ I /едно/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 4060 /четири хиляди и шестдесет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-ПРАЗЕН, НЕЗАСТРОЕН, актуван с АОС 1147, с начална тръжна цена 16 650.00 лв.

УПИ II /две/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 2400 /две хиляди и четиристотин/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-ПРАЗЕН, НЕЗАСТРОЕН, актуван с АОС 1148, с начална тръжна цена 9 850.00 лв.

УПИ III /три/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 6170 /шест хиляди сто и седемдесет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-ПРАЗЕН, НЕЗАСТРОЕН, актуван с АОС 1149, с начална тръжна цена 25 300.00 лв.

УПИ IV /четири/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 1810 /хиляда осемстотин и десет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-ПРАЗЕН, НЕЗАСТРОЕН, актуван с АОС 1150, с начална тръжна цена 7 430.00 лв.

УПИ V /пет/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 1700 /хиляда и седемстотин/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-ПРАЗЕН, НЕЗАСТРОЕН, актуван с АОС 1151, с начална тръжна цена 6 970.00 лв.

УПИ XII /дванадесет/, кв. 6 /шест/, с площ на имота от 2630 /две хиляди шестстотин и тридесет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-ПРАЗЕН, НЕЗАСТРОЕН, актуван с АОС 1152, с начална тръжна цена 10 800.00 лв.

УПИ XIII /тринадесет/, кв. 6 /шест/, с площ на имота от 2190 /две хиляди сто и деветдесет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-ПРАЗЕН, НЕЗАСТРОЕН, актуван с АОС 1153, с начална тръжна цена 8 980.00 лв.

Обща начална тръжна цена 123 730.00 лв.

Депозит за участие   –  12 373.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 12.07.2018 г.от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 11.07.2018 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 11.07.2018 г.

Повторен търг на 19.07.2018 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел. 0879043262

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене