Уведомяваме Ви, че на 23.08.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Предложение за    приемане план за работа на Общински съвет за второ полугодие на 2018 год.                                     

2.Предложение за  актуализация на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  1. Предложение за включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2018/2019 учебна година
  2. Предложение за включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев” с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 2018/2019 учебна година
  3. Предложение за включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с. Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 2018/2019 учебна година

6.Предложение за актуализация на Наредбата за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Чупрене

  1. Предложение за откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне на държавата на право на собственост на  язовири, общинска собственост, находящи се на територията на Община Чупрене

8.Предложение за откриване на процедура за продажба на общински имот ПИ 054012 землище с.Протопопинци

9.Предложение за промяна на продажна цена на движими вещи общинска собственост –  контейнери за сметосъбиране

10.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год.

11.Предложение за вземане на решение за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на текущ ремонт на общинските пътища и на уличната мрежа за 2018 год.

12.Предложение съгласие за закупуване на музейна сбирка от животни за ТИЦ Долни Лом

  1. Разни

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Предл. актуал.КР 08.2018 г.

Предл. защитени ДГ – 2018

Предл. ОУ Чупрене – средищно – 2018

Предл. План за работа

Предл. промяна цена-КОНТЕЙНЕРИ

Предл.актуал.Наредба отглеждане животни

Предл.актуал.Правилник ОбС

Предл.безвъзмездно прехвърляне язовири

Предл.закупуване музейна сбирка животни ТИЦ Д.Лом.

Предл.защитени ОУ – 2018

Предл.продажба общ.земя Протопопинци

Предл.трансформиране КР 2018