https://www.livechatalternative.com/

На 18.10.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене
  1. Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год.

3.Предложение по изпълнение на общинския бюджет – не събираеми наеми от общински жилища и извършени услуги

  1. Предложение за съгласие за подписване на обезпечение в полза на „Интернешънъл Асет Банк АД” клон Видин, поради изтекъл срок на обезпечението на поетия кредит

5.Предложение за прехвърляне на средства от набирателната сметка на общината, чрез разпределяемата сметка, по бюджетната сметка на общината

6.Предложение за определяне начина на разходване на прехвърлените средства от набирателната сметка на общината, чрез разпределяемата сметка, по бюджетната сметка на общината

7.Предложение за съгласие за ново разпределение за преструктуриране на кредита по сключения Договор с „Интернешънъл Асет Банк АД” клон Видин и подписване на анекс

8.Предложение за директна продажба на 6 бр. контейнери за сметосъбиране на ЛРС „Миджур” с.Чупрене

  1. Предложение за участие и членство на Община Чупрене в процедурата по учредяване и членство в Организацията за управление на Старопланински туристически район. -райониране

10.Предложение за определяне на отдели от ОГФ за отдаване чрез публичен търг, за ползване на дървесина, чрез предоставяне на сечища

11.Предложение за одобряване на ползване на лежаща маса дървесина от ОГФ и включване в КЛФ за 2018 год.

12.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Петра Живова Милошевска б.ж. на с.Чупрене

13.Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя ПИ 359001 – землище с.Горни Лом

14.Предложение за делба на ПИ 221001 землище Горни Лом

15.Предложение за делба на ПИ 001674 землище Горни Лом

16.Предложение за делба на ПИ 072004 землище Средогрив

17.Предложение за делба на ПИ 044010 землище Средогрив

18.Предложение за делба на ПИ 087009 землище Долни Лом

19.Предложение за делба на ПИ 087010 землище Долни Лом

20.Предложение за делба на ПИ 083024 землище Долни Лом

21.Предложение за делба на ПИ 123009 землище Долни Лом

Файлове