https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 30.11.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване,

управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене

2.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

  1. Предложение за изработване на проект за изменение па ПУП в обхват УПИ ІІ кв.35 по плана на с.Чупрене

4.Предложение за изработване на ПУП на ПИ № 106013 в землището на с.Долни Лом

5.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Мариа Младенова Лудина б.ж. на с.Репляна

6.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Петко Лазаров Велков б.ж. на с.Върбово

7.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Живко Алексиев Татаров б.ж. на с.Търговище

8.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Тодор Димитров Тодоров б.ж. на с.Средогрив

9.Предложение за издаване на разрешение за поставяне на туристическа информационна табела в ПИ с индентификатор 81757.500.567 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чупрене

10.Предложение за издаване на разрешение за поставяне на чакало в ПИ с идентификатор 81857.90.48 в землището на с.Чупрене

11.Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

 

Предл. възстановяване зем.земя Търговище

Предл. поставяне туристическа информационна табела

Предл.актуал.Нар.общ.собственост

Предл.ВиК общо събрание-13.11.2018

Предл.възстановяване зем.земя Върбово

Предл.възстановяване зем.земя Репляна

Предл.възстановяване зем.земя Средогрив

Предл.изработване проект за изменение ПУП Ч-не

Предл.изработване ПУП землище Д.Лом Предл.поставяне чакало

Файлове