https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 20.12.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Предложение за актуализация  на поименния списък за капиталови разходи за 2018 год.

2.Предложение за  финансиране закупуването на контейнери, необходими за управление на отпадъците на територията на Община Чупрене

  1. Предложение за актуализация на Наредбата за определяне на местните данъци на Община Чупрене

4.Предложение за изработване на проект за изменение на ПУП в обхват УПИ І кв.62 с.Чупрене

  1. Предложение за  делба на ПИ 057001 землище с.Долни Лом

6.Предложение за  делба на ПИ 112011 землище с.Търговище

7.Предложение за  делба на ПИ 116026 землище с.Долни Лом

8.Предложение за  делба на ПИ 049011 землище с.Средогрив

  1. Предложение за делба на ПИ 048004 землище с.Търговище

10.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Иван Веселинов Иванов б.ж. на с.Върбово

11.Разни

 

Предл. актуал.КР 12.2018 г.

Предл. делба ПИ-049011-Средогрив

Предл.възстановяване зем.земя Върбово

Предл.делба на имот ПИ-116026-Долни Лом

Предл.делба ПИ-048004-Търговище

Предл.делба ПИ-057001-Д. Лом

Предл.делба ПИ-112011-Търговище 2

Предл.изм.Нар.местни данъци

Предл.изработване проект изменение ПУП

Предл.финансиране закупуване контейнери

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ