Заседание на ОБС Чупрене на 28.02.2019 год. от 09.30 ч

Уведомяваме Ви, че на 28.02.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение за приемане на Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2018 год.

2.Предложение за приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН при Община Чупрене за 2018 год.

 1. Предложение за отмяна на разпоредбите на чл.44, изречение второ и изменение на чл.47 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене.

4.Предложение за приемане на Отчет за изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата през 2018 год. под формата на субсидия и отчет за дейността им.

5.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2019 год.

6.Предложение за приемане на Годишен доклад по Плана за действие на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

7.Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 год.

8.Предложение за продажба на общински имот ПИ 106061, землище с. Долни Лом

 1. Предложение за продажба на общински имот ПИ 106050, землище с.Долни Лом

10.Предложение за продажба на общински имот ПИ №№ 092001,092011, 092030, землище с.Репляна

11.Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 020111, 020094, землище с.Репляна

12.Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 038032, 038035, землище с.Средогрив

13.Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 082003, 082005, 082033, землище с.Долни Лом

14.Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1128 с.Чупрене

15.Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1129 с.Чупрене

16.Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1132 с.Чупрене

17.Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1118 с.Чупрене

 1. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1108 с.Чупрене
 2. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1109 с.Чупрене
 3. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1110 с.Чупрене
 4. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1113 с.Чупрене
 5. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1114 с.Чупрене
 1. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1116 с.Чупрене
 2. Предложение продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1119 с.Чупрене
 1. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1120 с.Чупрене
 2. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1121 с.Чупрене
 3. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1122 с.Чупрене
 4. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1123 с.Чупрене
 5. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1126 с.Чупрене
 6. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.396 с.Чупрене

31.Предложение за продажба на ПИ № 221003, землище с.Горни Лом

32.Предложение за продажба на ПИ № 026009, землище с.Средогрив

33.Предложение за продажба пакет общински имоти ПИ №№ 232033, 232028, 232035,232066, 232071, землище с.Долни Лом

34.Предложение за продажба на общинско жилище ал.№ 8 от бл.№ 2 с.Чупрене

35.Разни

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ