https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 28.03.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение за   отмяна част от разпоредбите на чл.17 ал.1, чл.19 ал.1, чл.51 ал.3 и чл.52 ал.2 т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемането на същата

2.Предложение за   анексиране на инвестиционен кредит по Договор № 4019-002/14.12.2012 год. с „Интернешънъл Асет Банк” АД  клон Видин

3.Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19003 землище Горни Лом Община Чупрене

4.Предложение за приемане Доклад за изпълнение на бюджета на Общинско предприятие „Общинско лесничейство” Община Чупрене за 2018 год.

Предложение за продажба на общинско жилище ал.№ 9 от бл.№ 2 с.Чупрене

6.Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда за 2018 год.

7.Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

Доклад Общ.лесничейство

Обява за интернет

Предл.актуал.Нар.зелена система

Предл.анекс по доворов с АСЕТ Банк

Предл.изпъл.Бюджет 2018-Общ.лесничейство

Предл.определяне цена тарифа на корен отдел 1903 Г.Лом

Предл.отчет ОПООС 2018г

Предл.продажба ап. 9 бл.2 Чупрене