https://www.livechatalternative.com/

П О К А Н А

 

П О К А Н А

 

Община Чупрене набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2019 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи  на място в общинска администрация Чупрене, по пощата на адрес: Община Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55, с.Чупрене или по електронен път на адрес: [email protected].

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор в следните направления:

  1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
  2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.
  3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.
  4. Индивидуални кандидатури.

В срок до 30 май 2019 г. комисия, назначена от кмета на Община Чупрене, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.

В срок до 15 юни 2019 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областен управител – област Видин.

 

Формуляр за кандидатстване

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Мотивационно писмо