ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНE НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД.

 

         НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.05.2019 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

 

                                                    

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ