Уведомяваме Ви, че на 30.05.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от нов общински съветник, избран с листата на ПП ГЕРБ

2.Предложение за избор на член за попълване на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология и евроинтеграция

3.Предложение за  актуализация на Наредбата за управление на общинските горски територии в Община Чупрене

4.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2019 год.

5.Предложение за приемане на Отчета за изпълнение  на бюджета и  на средствата от Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2018 год. на Община Чупрене

6.Предложение по изпълнение на бюджета – несъбираеми такси от ДСП Чупрене

7.Предложение за създаване на дейност „Други дейности по селски и горско стопанство, лов и риболов” по бюджета на община Чупрене

8.Предложение за изработване на ПУП с идентификационен номер 73612.48.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Търговище, община Чупрене          

9.Разни

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

БОГОМИЛ СТАНКОВ