https://www.livechatalternative.com/

Съобщение: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6,  АЛ. 10  ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Е

ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ:

˜ Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

˜ ИНФОРМАЦИЯ по Приложение 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно намерение за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА МЕХАНИЧНО СГЛОБЯВАНЕ НА ПАТРОНИ ОТ ЗАГОТОВКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА В РАМКИТЕ НА ЗАВОД МИДЖУР, С. ГОРНИ ЛОМ, ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН.“

           ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В САЙТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 14 ДНИ,  В ПЕРИОДА

ОТ 18.06.2019 г. до 08.07.2019 г.

Становища,възражения, мнения и др. от заинтересовани лица/организации да бъдат представяни в писмен вид в деловодството на общината

ул.“Ас.Балкански“ № 55,  етаж 2,  всеки работен ден  от 10,00 ч.  до  16,00 ч.

СъобщениеЗаводМиджур

Информация_ОВОС_Миджур_03_06_акт