https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение за приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемане на  Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене

2.Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемането и

3.Предложение за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на общината за извършване на текущи ремонти на общински пътища и улици за 2019 год.

  1. 4. Предложение за одобряване на ползването на стояща маса дървесина от ОГФ за 2019 год.
  2. 5. Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19005 землище Горни Лом Община Чупрене
  3. Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19004 землище Горни Лом Община Чупрене
  4. 7. Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19007 землище Горни Лом Община Чупрене
  5. 8. Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19006 землище Горни Лом Община Чупрене

9.Разни

 

Наредба зелени площи-нова2019

Наредба управление отпадъци-нова2019

Предл.нова Нар.управление отпадъци

Предл.приемане нова Нар.зелени площи

Предл.трансф.КР 2019

Предложение КЛФ-стояща маса дървесина

предложение цени тарифа корен обект № 19004

предложение цени тарифа корен обект № 19005

предложение цени тарифа корен обект № 19006

предложение цени тарифа корен обект № 19007

Файлове