https://www.livechatalternative.com/

Съобщение на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват на УПИ I от кв.62, отредено за озеленяване, с който се обособяват нови: УПИ II -„за озеленяване“, УПИ III-651 „за жилищно застрояване“, УПИ IV-651  „за жилищно застрояване“ /ПИ с идентификатор 81757.500.651 по КККР/;  УПИ V-„за озеленяване“  и УПИ VI-648 „за жилищно застрояване“ /ПИ с идентификатори 81757.500.648 по КККР/  с.Чупрене, община Чупрене, област Видин.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват на УПИ I от кв.62, отредено за озеленяване, с който се обособяват нови: УПИ II -„за озеленяване“, УПИ III-651 „за жилищно застрояване“, УПИ IV-651  „за жилищно застрояване“ /ПИ с идентификатор 81757.500.651 по КККР/;  УПИ V-„за озеленяване“  и УПИ VI-648 „за жилищно застрояване“ /ПИ с идентификатори 81757.500.648 по КККР/  с.Чупрене, община Чупрене, област Видин.

Документацията може да се разгледа в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Документацията може да се разгледа в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Община

Община-1

Община-2

Файлове