https://www.livechatalternative.com/

Наредба за управление на отпадъците

Наредба управление отпадъци-нова 2019

   ГЛАВА ПЪРВА

 

Раздел I

Общи разпоредби

 

Чл.1. (1). Наредбата урежда обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, защита здравето на хората, поддържането на чист и естетичен вид на населените места и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Чупрене, свързани с:

 1. Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.
 2. Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях при управлението на отпадъците.
 3. Реда и условията за изхвърлянето, събирането /включително разделното/, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови /ТБО/, строителните /СО/, биоразградимите и масово разпространените /МРО/ отпадъци и поддържането на чистотата на територията на общината.
 4. Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.
 5. Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

 

Чл.2. Наредбата е задължителна за населените места на територията на Община Чупрене и се отнася до всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и до търговците, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

 

 

Раздел II

Права и задължения на кмета на общината

 

Чл.3. (1) Кметът на общината:

 1. Организира и контролира управлението на цялостната дейност по третирането на ТБО и СО, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и поддържането на чистотата на територията на общината в съответствие със санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
 2. Осигурява условия, съгласно изискванията на ЗУО, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва за тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
 3. Разработва и изпълнява Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО / Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.).
 4. Определя границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в съответния район, както и честотата на сметоизвозване, съгласно количеството на извършената услуга, които се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.
 5. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за необходимите разходи за управление на дейностите по отпадъците, поддържане на чистотата на територията на общината и размера на таксата за битови неопасни отпадъци съгласно чл.66 от ЗМДТ.
 6. Осигурява съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 7. Организира събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
 8. Организира почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
 9. Отговоря за избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;
 10. Организира събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;
 11. Организира разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
 12. Организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
 13. Изпълнява решенията по чл.26, ал.1 от ЗУО на общото събрание на регионалните сдружения по чл.24, ал.1 от ЗУО ;
 14. Организира разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане
 15. При изградена система, организира разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
 16. При необходимост, осигурява площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други;
 17. Отговаря за почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл.12 от ЗУО;
 18. Отговаря за осигуряването на информация на обществеността по чл.19, ал.3,т. 1 – 12, 14 и 15 от ЗУО, чрез интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин;
 19. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината;
 20. Предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организира почистването им;
 21. Организира съвместно с Агенция по заетостта чрез дирекция Бюро по труда – Белоградчик, ангажиране на трайно безработни лица от общината в дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата.
 22. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с привличане на широко обществено участие.

 

 

 

 

Раздел III

 

Права, задължения и отговорности на гражданите, физическите и юридическите лица на територията на община

 

Чл.4. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица имат право:

 1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане и третиране на отпадъците и поддържането на чистотата.
 2. Да сигнализират общинската администрация при нарушение на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба.
 3. Да сигнализират общинската администрация при неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане и третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.
 4. Да изискват ритмично и качествено изпълнение на дейностите по извозване на ТБО от населените места на общината.
 5. Да съдействат на контролните органи за констатиране на нарушения.

 

Чл.5. Гражданите, физическите и юридическите лица са длъжни да спазват реда и условията за предаването, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, третирането, обезвреждането и оползотворяването на БО, СО, МРО и другите видове отпадъци съгласно изискванията на тази наредба, ЗУО, и подзаконовите актове към него, както и:

 1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъци извън тях.
 2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. незастроените/, на които са собственици, ползватели и наематели, входовете им и прилежащите терени.
 3. Да почистват, в т.ч. и от растителност и сняг, поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват.
 4. Да спазват регламентирания със ЗУО и настоящата наредба ред за дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане и третиране на всеки конкретен вид отпадък.
 5. Да осигуряват безопасно съхранение и контрол на отпадъците, за които няма подходящ начин и средства за третиране, обезвреждане и депониране.
 6. Да предприемат всички мерки за предотвратяване на замърсяването, причинено от отпадъци, а при възникнало такова, да премахнат и ограничат последиците с оглед да не се допуска заплаха за човешкото здраве и околната среда.
 7. Да спазват реда и условията за събирането, превозването, претоварването, предаването, обезвреждането, разделното събиране и оползотворяването на битови, биоразгразградими, строителни, масово разпространени, производствени, отпадъци и излишни земни маси, съгласно изискванията на наредбата, Закона за управление на отпадъци и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
 8. Да съхраняват излезлите от употреба МПС, които не са в движение в имот тяхна собственост или да ги предават на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване, в съответствие със ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му.
 9. Да спазват разпоредбите за депониране на строителни отпадъци и земни маси в определените за това площадки за временно съхранение, депа и/или други инсталации или съоръжения за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.
 10. Да прибират в срок от 48 часа от складирането на тротоарното платно дърва, други горивни, инертни и строителни материали.
 11. Да третират опасни и други отпадъци само с разрешение от компетентните органи, когато такова се изисква, да спазват условията на издаденото Разрешително, както и на разпоредбите относно разделното събиране, временно съхраняване и превозване на отпадъци, по Закона за управление на отпадъци и подзаконовите нормативни актове.

 

Чл.6. Когато причинителите на замърсяване с отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират /замърсените имоти/отпадъците.

 1. Всеки дължи обезщетение на пострадалите лица, за нанесените от него вреди на околната среда, възникнали в резултат на нарушение на разпоредбите на тази наредба. Обезщетението обхваща всички разходи по възстановяване качествата на околната среда.
 2. Лицата засегнати от замърсяване с отпадъци имат право да поискат помощ за отстраняване на отпадъците. Помощта се отпуска със заповед на Кмета на Общината, след становище на общинска експертна комисия и при наличие на предвидени за целта средства в общинския бюджет.

 

Чл.7. Забранява се:

 1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места.
 2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете /местата/ за разделно събиране на отпадъци.
 3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за смет.
 4. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените за целта места.
 5. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.
 6. Изваждането на отпадъците от съдовете за отпадъци в т. ч. специализираните /за разделно събиране/.
 7. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в т.ч. /едрогабаритни, строителни, лесно запалими , взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./.
 8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето на незагасена жар.
 9. Забранява се изхвърлянето на строителни и производствени неопасни отпадъци в съдовете за битови отпадъци.
 10. Разместването на съдовете за отпадъци без съответното разрешение от общинска администрация.
 11. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, стени, огради, ел.стълбове, дървета, съдове за отпадъци и др. /с изключение на определените за целта места /, както и изписването на знаци, символи и текстове по тях.
 12. Свободното пускане и разхождане на кучета и др. домашни животни по улиците, на територията на училища, детски градини, спортни и детски площадки, паркове и зелени площи.
 13. Извършването на домашни и стопански дейности ( варене на буркани, миене и ремонт на МПС и др.) на териториите на училища, детски градини, спортни и детски площадки, паркове и зелени площи.
 14. Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците.
 15. Извършване на товаро-разтоварни дейности по начин, който уврежда пътната и тротоарната настилка.
 16. Смяна на отработени масла и нефтопродукти на нерегламентирани места.
 17. Изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места и създаването на локални замърсявания.
 18. Разпиляване на отпадъци около съдовете за битови отпадъци при тяхното използване.
 19. Изхвърляне по улиците, площадите, парковете, градините, поречията на реките, деретата и други обществени места на битови, строителни, производствени, масово разпространени и опасни отпадъци , материали от дърводобив.
 20. Изгаряне на отпадъци, в дворове, улици, площади, паркове, градини, поречия на реки и дерета.
 21. Складиране върху тротоари и улични платна на амбалаж или стоки, извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварни работа.
 22. Транспортиране на инертни материали, земни маси, селскостопанска продукция, леки вторични суровини и други отпадъци в неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи и чергила.
 23. Свободното придвижване на селскостопански животни по улици, тротоари, зелени площи и др. обществени места и без придружител.
 24. Движение на превозни средства с животинска тяга необорудвани с престилка за животни.
 25. Оставяне на открито на трупове на умрели животни, както и замърсяване на почвата с пестициди, соли, строителни и промишлени отпадъци.
 26. Започване на строителство и ремонтни работи на обекти без предпазна ограда осигуряваща безопасността, чистотата на прилежащите части и без съответното разрешение.
 27. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в необорудвани за целта специални МПС.
 28. Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци /употребени батерии и негодни за употреба акумулатори, излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества, излезлите от употреба пневматични гуми, отпадъци от опаковки и др./, обозначени с маркировка за разделно събиране (съгласно съответните наредби на Министерския съвет), в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване.
 29. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.
 30. Умишлено нарушаване целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, освен ако лицето притежава разрешение по чл.35 от ЗУО.
 31. Смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества водещо до замърсяване на земята и почвата в т.ч. зелени площи, тротоари, улични платна и др.
 32. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества в повърхностните и подземните води и в канализационните системи.
 33. Освобождаването от излезли от употреба МПС (ИУМПС) и/или техни отпадъци по начини, различни от предвидените в наредбата.
 34. Изоставянето на ИУМПС върху имоти – общинска собственост. Собствениците на ИУМПС носят отговорност за замърсяване на околната среда, наред с отговорността, предвидена в други нормативни актове.
 35. Освобождаване от опасни или производствени отпадъци на неразрешени за тази цел места.
 36. Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебни заведения, на нерегламентирани места или съдовете за битови отпадъци.

 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Раздел I

Общи Разпоредби

 

Чл.8.(1) Глава втора урежда организацията и екологосъобразното управление на битови, строителни, масово разпространени и биоразградими отпадъци, дейностите по тяхното изхвърляне, събиране, транспортиране, третиране, оползотворяване и обезвреждане, както и формите на контрол върху тези дейности.

(2) Тази глава урежда обществените отношения, свързани с:

 1. управлението на масово разпространените отпадъци /МРО/в т.ч:

а/ отпадъци от опаковки /ООп/;

б/ негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/,

в/ излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;

г/ излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;

д/ излезли от употреба гуми /ИУГ/;

е/ отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /ОМНП/;

 1. управление на строителните отпадъци /СО/.
 2. управление на биоразградими отпадъци.

(3) Наредбата определя и правата и задълженията на общинската администрация, и на лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци.

(4) Наредбата определя вида на административните нарушения, които могат да бъдат извършени и размера на глобите/санкциите, на които подлежат в тази връзка физическите и юридическите лица.

(5) Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и за юридическите лица, осъществяващи дейност на нейна територия. Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за организациите и учрежденията, развиващи дейност на територията на Община Чупрене.

(6) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци, ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с ЗУО.

(7) Когато отпадъците са предадени за подготовка, преди оползотворяване или обезвреждане, не отпада отговорността на първоначалния причинител или притежател, за извършване на цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците.

(8) Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране в подходящи инсталации, като спазват разпоредбите на ЗУО.

(9) Отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се образуват отпадъците, при условията на ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му.

 

Чл.9. (1) Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.

(2)Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци, със съответния код съгласно наредбата по чл.3 то ЗУО за класификация на отпадъците.

(3) Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

(4) Притежателите на отпадъци по ал.1 са длъжни:

 1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за третиране разделно на различните по вид, произход и свойства отпадъци;
 2. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими;
 3. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;
 4. да не допускат изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън определените съдовете и специализирани пунктове или площадки за предаване и съхранение на отпадъци /създаване на нерегламентирани сметища и локални замърсявания/;
 5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадат организация за безопасното им управление;
 6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(5)Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие със ЗУО.

 

Чл.10. (1) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

(2) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител, се възстановяват от него.

 

Чл.11. (1) Отговорни за организираното събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване на територията на община Чупрене, са лицата, на които общината е възложила изпълнението на съответните дейности.

(2) За услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения за третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, юридическите и физически лица са длъжни да заплащат такса по реда, предвиден в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене.

(3) За обезвреждане и/или оползотворяване на строителни отпадъци притежателите им заплащат цената на услугата на оператора на депото, съоръжението/инсталацията.

 

Чл.12. Лицата извършващи дейностите по чл.11, ал 1 са длъжни:

1.Да спазват стриктно санитарно-хигиенните и екологичните изисквания;

2.Да изготвят цялостна технологична и организационна схема на работа, в т.ч. разположение на съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, използвана техника за всеки отделен район и дейност, графици за извършване на дейностите /сметопочистване, сметоизвозване, миене на улици, измиване и дезинфекция на съдове и др./;

3.В случай на аварии, да предприемат необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа;

 1. Да не допускат замърсяване в процеса на извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване;

5.Да измиват и дезинфекцират съдовете за ТБО и сметоизвозващите машини;

6.Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

7.Да поддържат в добро състояние общинското депо и да не допускат депониране на отпадъци, които не отговарят на критериите за депониране;

 

Чл.13. Лицата по чл.11, ал. 1 имат право :

1.Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности.

2.Да сигнализират общинска администрация за нарушения по смисъла на тази наредба и ЗУО извършени от граждани, фирми и др. организации.

3.Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дейностите, които извършват.

 

Чл.14. (1) Почистването и поддържането на чистотата на незастроените имоти, дворовете към сградите /жилищни, административни и обществени/, териториите на промишлените предприятия, пазарите, складови бази, е задължение на лицата, които ги стопанисват или ползват.

(2) Почистването и поддържането на чистотата /в т. ч. осигуряване на съответни съдове за отпадъци/ на парковете, градините и др. зелени площи /неразпределени като прилежащи терени/ е задължение на лицата, които ги стопанисват.

(3) Почистването и поддържането на чистотата /вкл. обезпечаването с необходимия брой кошчета /на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

 

Чл.15.(1) Отговорен за дейностите по обезвреждане /депониране/ на битовите отпадъци и стопанисването на съоръжението /депото/ по време на неговата експлоатация и след това е операторът на съоръжението за обезвреждане /депото/.

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II

Разделно събиране на битовите отпадъци и отпадъците от опаковки.

 

Чл.16. Кмета на общината отговаря за разделното събиране на битови отпадъци /БО/, включително отпадъци от опаковки /ООп/ на територията на общината, най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

Чл.17. (1) ) Кмета на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл.19, ал.3, т.6, като сключва договори със:

 1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III, и/или
 2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

 

Чл.18. Лицата, с които общината сключи договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп, са длъжни да:

 1. Притежават съответните разрешителни или регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздели първи и втори от ЗУО или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел трети от ЗУО.
 2. В срок от два месеца след сключване на договор да разработят Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с Програмата за управление на отпадъците на Община Чупрене.
 3. Разполагат съдовете, съгласно изискванията в договорите по Наредбата и разработената програма по т.2.
 4. Не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на БО.
 5. Представят събраната информацията за количествата по видове отпадъци от опаковки.
 6. Събират и транспортират разделно събраните ООп самостоятелно и/или да сключат договор с подизпълнители.
 7. Да осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци от опаковки и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване.
 8. Предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане.
 9. При събиране и извозване, да не допускат смесване на отпадъци, събрани от контейнери за стъкло и от контейнери за пластмаса, хартия и метал, в едно транспортно средство.
 10. Работят само с пунктове за вторични суровини, които отговарят на нормативните изисквания за извършване на тази дейност .
 11. Организират, финансират и изпълняват информационни кампании.
 12. Спазват други, условия съгласно сключените договори по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

 

Чл.19.(1) Лицата, при чиято дейност се образуват ООп, са длъжни да:

 1. предават и/или изхвърлят, ООп, обозначени с маркировката за разделно събиране в определените за целта места;
 2. спазват указанията за изхвърляне на различните видове ООп, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най- малък обем, да почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват рециклируемите отпадъци със смесените БО;
 3. не изхвърлят други отпадъци, освен отпадъци от опаковки за съответния вид контейнер за разделно събиране
 4. не поставят отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато те са обемни;
 5. не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп;
 6. не изхвърлят леснозапалими материали в съдовете за разделно събиране;
 7. затварят капаците на съдовете за разделно събиране на ООп;
 8. не лепят рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране
 9. не допускат разпиляване на отпадъци около съдовете за разделно събиране на ООп;
 10. опазват съдовете за разделно събиране и да не ги местят от определените места, на които са разположени.

(2)Лицата, които нямат сключен индивидуален договор с оползотворяваща организация и извършващи търговска дейност на територията на Община Чупрене в обекти за търговия с хранителни и нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, освен посочените задължения по предходната алинея, са длъжни да събират в специализирани съдове и/или чували рециклируемите отпадъци и опаковки /хартия, пластмаса и метали, стъкло/, като вземат мерки за тяхното временно съхранение и поставяне в общите съдове за разделно събиране на Организацията по оползотворяване, с която Община Чупрене има сключен договор.

(3)Лицата, извършващи търговска дейност на територията на община Чупрене в обекти за търговия на хранителни стоки като супермаркети и обекти на вериги от магазини, обекти за търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности при които се генерират големи количества отпадъци от опаковки със значителна финансова стойност, могат да сключат договор с организация по оползотворяване или с фирма, имаща разрешение по чл.35 от ЗУО, на която да предават разделно генерираните от обекта рециклируеми отпадъци и опаковки.

 

 

Раздел III

Управление на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/

 

Чл.20. Кмета на Община Чупрене:

 1. Определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Общината, когато производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране върху общински имот.

2.Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:

а) с организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори или

б) с производител и/или вносител на батерии и акумулатори, който изпълнява индивидуално задълженията си по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, или

в) с ПУДООС.

3.Определя местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО, върху общински имоти на територията на общината.

4.Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и предаването им за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/ или обезвреждане, когато има сключен договор, финансиран от:

а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО, или

б) с производител и/ или вносители на ЕЕО, който изпълнява индивидуално задълженията си по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, или

в) с ПУДООС.

 

Чл. 21. Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговарят за:

1.разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;

 1. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните негодни за употреба батерии и акумулатори по т.1;

3.екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.

 

Чл.22.(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответната регистрация съгласно        чл.35  ал.3 от ЗУО.

(2)Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

 

Чл.23.(1).Всички търговски обекти на територията на общината, където се предлагат батерии са места за събиране на негодни за употреба батерии.

(2)Лицата, които стопанисват обектите по ал.1, са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях.

 

Чл.24. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.

 

Чл.25. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ги предават във всички търговски обекти, в които се продават батерии и акумулатори от същия вид или ги поставят в съдовете за разделно събиране на батерии и акумулатори разположени на територията на общината.

 

 

Раздел IV

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

 

Чл.26.(1) Дейности по разделно събиране, съхраняване, оползотворяване, в т.ч. рециклиране и повторното използване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешително по чл.35 от ЗУО.

(2)Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. (ПМС № 355 от 28.12.2012г., Обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г.)

(3)Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, отговарят за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано в бита.

(4)Места за събиране на ИУЕЕО са всички обекти, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители.

(5)Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да:

 1. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/ или други налични места за предаване на ИУЕЕО.
 2. безплатно да приемат обратно излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване, в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции, като закупеното от потребителя.

(6)Организациите за оползотворяване на ИУЕЕО, които извършват дейности по разделно събиране на ИУЕЕО на територията на общината всяка година в срок до 31 март представят на кмета справка с приетото ИУЕЕО.

(7)Лицата, които съхраняват излязло от употреба електрическо и електронно оборудване до предаването му за обезвреждане задължително определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране.

(8)Лицата, които притежават ИУЕЕО могат да го върнат в търговските обекти при покупка на ново ЕЕО от същия вид или изпълняващо същите функции.

 

Раздел V

Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

 

Чл. 27.(1) Кмета на община Чупрене:

 1. определя площадки за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.
 2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.

(2) Кмета на общината извършва дейностите по ал.1, като сключва договор със:

 1. организации по оползотворяване на ИУМПС;
 2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(3)Собствениците на излезлите от употреба МПС ги предават на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване.

(4)До предаването на ИУМПС на площадките за временно съхранение или в центровете за разкомплектоване, собствениците на ИУМПС могат да ги съхраняват в имоти – частна собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.

 

Чл. 28.(1) Забранява се:

 1. Събирането и временното съхранение на ИУМПС на терени общинска и държавна собственост;
 2. Разкомплектоването на ИУМПС на терени общинска, държавна и частна собственост, освен в случаите когато лицето притежава разрешение за извършване на дейности с отпадъците по чл.35 от ЗУО.

Чл.29.(1) Кметът на Общината назначава със заповед комисия от представители на общинска администрация и МВР.

(2) Комисията:

 1. Установява наличието на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост;
 2. Издирва собствениците на ИУМПС по т.1;
 3. Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост;

(3)Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.

(4)В случай, че собственикът на ИУМПС не може да бъде установен, предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното превозно средство.

(5)В 14 -дневен срок от получаването на предписанието (респективно залепването на стикера) собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или в определените от кмета на общината площадки за временно съхранение.

(6)Изискването за връчване на предписанието за преместване на ИУМПС в 14- дневен срок се счита за изпълнено с неговото връчването (респективно залепването на стикера). Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието (стикера) дата и завършва в 24 часа на четиринадесетия ден. Когато последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.

(7)При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен протокол, съставен от комисията по ал.2, кметът на общината издава заповед за преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение. След изтичане на законните срокове за обжалване по АПК, заповедта се изпълнява от лице, което е сключило договор с Общината и притежава разрешение, издадено по реда на чл. 35 от ЗУО.

 

Чл.30. (1) ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване и се предават в център за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на приемането им.

(2)В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на лицето по чл.43, ал.7 направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.

(3)На собствениците на ИУМПС, които не изпълняват предписанието за преместване се съставя и акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН.

 

Раздел VI

Излезли от употреба гуми /ИУГ/

 

Чл. 31. Дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да извършват само лица, притежаващи съответната регистрация съгласно чл.35 ал.3 от ЗУО.

 

Чл.32.(1) Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и/или съхраняване на ИУГ обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

(2)Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, където те се образуват, включително в:

 1. местата за смяна на гуми;
 2. местата за продажба на гуми.

(3)Всички лица, които извършват продажба на автомобилни гуми на крайните потребители са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табла, съдържащи информация за местата по ал.1, както и начина за приемане в търговския обект на излезлите от употреба автомобилни гуми.

(4)Местата на събирателните пунктове се съгласуват с Кмета на Общината;.

 

Чл.33.Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба автомобилни гуми само на определените събирателни пунктове.

 

 

Раздел VII

Отработени масла и отпадъчните нефтопродукти

 

Чл. 34. (1) Кмета на общината:

 1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла;
 2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

(2) Кмета на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

 1. по т. 1 – когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и
 2. по т. 2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на отработени масла;

б) които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за лица, извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

 

Чл. 35. Лицата, които пускат на пазара масла предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация относно местата за смяна на маслата след употребата им, възможните опасности за здравето при неправилно манипулиране и риска за околната среда.

 

Чл.36.(1) Лицата, които пускат на пазара масла са отговорни за събирането и оползотворяването на отработените масла, както и екологосъобразното обезвреждане на отработените масла, които не могат да бъдат оползотворени.

(2)Когато лицата, които пускат на пазара масла, не могат да бъдат идентифицирани, отговорността по ал. 1 се носи от дистрибуторите, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители.

(3)Лицата, които пускат на пазара масла са длъжни да информират дистрибуторите си за начина, по който изпълняват задълженията си, като им предоставят удостоверение по образец съгласно наредбата по чл.59, ал.1  ЗУО.

 

Чл.37.(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране, третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешително по чл.35 от ЗУО.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

(3) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по ал.1 или ги оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

Чл.38.(1) Общината съгласува местата за смяна на отработените моторни масла, когато те са на общинска територия и информира обществеността.

(2) Към местата за смяна на отработени моторни масла се включват сервизите и бензиностанциите,            отговарящи на изискванията на Наредбите.

(3) Физическите и юридическите лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти списъка на определените по ал. 1 места.

 

 

Раздел VIII

Управление на строителни отпадъци, земни маси и едрогабаритни отпадъци

 

Чл.39. Кмета на общината отговаря за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

 

Чл.40. Лицата, при чиято дейност се образуват СО са длъжни да изпълняват изискванията на Закон за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

 

Чл.41. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от лица, които притежават документ по чл.35 ЗУО.

 

Чл.42.Лицата, при чиято дейност се образуват СО са длъжни да прилагат следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:

 1. предотвратяване;
 2. подготовка за повторна употреба;
 3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;
 4. оползотворяване в обратни насипи;
 5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
 6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т.1 – 5.

 

Чл.43.(1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на §5, т.40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи, изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл.43, ал.4 от ЗУО.

(2)Изискването по ал.1 не се прилага за:

 1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) по-малка от 300 кв. м;
 2. премахване на сгради с паянтова конструкция;
 3. реконструкция, основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
 4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
 5. строежи на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
 6. изграждане, реконструкция,основен ремонт и премахване на поздемни инадземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и газозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;
 7. изграждане, реконструкция,основен ремонт и премахване на поздемни инадземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и газозащитната дейност с дължина до 5000 м извън урбанизирани територии;
 8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и газозащитната дейност с дължина до 1000 м извън урбанизирани територии;
 9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 метра;
 10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган с РЗП по-малка от 300 кв.м;
 11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;
 12. всички текущи ремонти.

(3) Планът по ал.1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.

(4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:

 1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното одобряване;
 2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа, след влизане в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започване на дейностите по изграждане или премахване на съответния обект, а по искане на възложителя – от главния архитект на общината, заедно с инвестиционния проект и вписан в разрешението за строеж.

(5) Компетентният орган по ал.4 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на неточностите в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаване на плана.

(6) В случаите по ал.4, т.2 одобрението на плана за управление на строителни отпадъци или мотивирания отказ от одобрение е 14 дни от получаването на плана или от отстраняването на неточностите и/или предоставянето на допълнителната информация.

(7)Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8)Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.

(9) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите се установяват:

 1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор – с окончателния доклад по чл.168, ал.6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;
 2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до кмета на общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

(10)Документите по ал.9 се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват строително-монтажните работи или разрушаването.

 

Чл.44. (1) Планът за управление на СО, съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали включва:

 1. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2;
 2. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 – за проекти, включващи дейности по премахване на строежи;
 3. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;
 4. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа, съгласно приложение № 5;
 5. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 10 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

(2)Принудителното премахване на незаконни строежи от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започва след изготвяне и представяне в съответната общинска администрация на план по ал. 1, в частта т. 1, 2 и 3.       В останалата част, включваща задълженията на кмета на съответната община по чл.10, ал.4 ЗУО, планът се изготвя от общинската администрация преди окончателното разчистване на терена.

 

Чл.45. (1) Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, изготвят отчет съгласно приложение № 7 от цитираната Наредба, за изпълнение на плана за управление на СО.

(2) Към отчета по ал. 1 се прилагат:

 1. копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл.35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл.35 ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста – документи, доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане;
 2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и други документи (OJ L, 88, 4.4.2011, стр. 5-43), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 305/2011 г.“, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

(3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК отчетът по ал. 1 се изготвя от съответната общинска администрация.

 

Чл.46. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения (включително изкопни земни маси) в случаите на чл.43, ал.1, се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор.

 

Чл.47.( 1) Лицата по чл.40, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО, в резултат на строително – ремонтна дейност, от които общото количество на формираните СО надвишава 1 м3, са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им и да ги предават на лица, притежаващи документ по чл.35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10.

(2)Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други са длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери на мястото на образуването им.

(3) При неизпълнение на условието за сортиране по видове по ал.1 и 2, лицата, заплащат по-високи цени, включващи събирането, сортирането, натоварването на строителните отпадъци и почистване /при необходимост измиване/ на площадката.

(4) Лицата по ал.2 носят отговорност, генерираните от ремонтните дейности, строителни и ЕГО да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери.

 

Чл.48.(1) Задълженията за третиране и транспортиране на СО на отговорните лица са в сила до съставяне на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа образец 15 – съгласно Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, независимо от продължителността на строителството.

(2) Изпълнението на задълженията по ал.1 се доказва с копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл.35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10.

 

Чл.49. Лицето, отговорно за третирането и транспортирането на СО е длъжно:

 1. да ограничи с плътна строителна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);
 2. да съхранява отпадъците на територията на обекта до момента на тяхното транспортиране;
 3. да не допуска по време на строителството замърсяване на граничещите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и други терени със строителни материали, СО;
 4. да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околната среда с прахови частици;
 5. да не допуска при транспортиране на СО замърсяване на уличните платна и др. обществени места;
 6. да не допуска приготвяне на варови и циментови разтвори върху тротоари и улични платна. Приготвянето на същите да става върху добре уплътнени плоскости (полиетилен) върху настилката.
 7. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от комисия определена със заповед на Кмета на Община Чупрене.
 8. да не допуска депониране на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни земни маси извън границите на строителните площадки и/или извън границите на имота.

 

Чл.50.(1) При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, от които общото количество на формираните СО не надвишава 1 м3, лицата по чл.40 са длъжни:

 1. да съхраняват отпадъците на територията на обекта и да ги извозят до площадка за временно съхранение, депо и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане и оползотворяване; или
 2. да ползват специализиран контейнер, предоставен им срещу заплащане от лице, което има разрешение за извършване на такава дейност.

 

Чл.51.Третирането на СО, образувани от обекти в случаите на чл.50, ал.1, т.1 се заплаща на оператора на депото, съоръжението/инсталацията.

 

Чл.52. Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417 и следващите от Гражданския процесуален кодекс.

 

 

Раздел IX

Управление на биоразградими отпадъци

 

Чл.53. Кмета на община Чупрене отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за биоразградими отпадъци и инсталации за компостиране.

 

Чл.54.(1) Лицата, при чиято дейност се образуват биоразградими отпадъци, от дейности по поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да ги събират и транспортират отделно, да не се допуска смесването им с други видове отпадъци и да се осигури възможност за третиране чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.

(2) Лицата, при чиято дейност се образуват биоразградими отпадъци са длъжни да ги компостират в специални съдове – компостери в границите на имота си или да ги депонират на определена за целта собствена площадка до изграждане на инсталация за компостиране.

 

Чл.55. Забранява се:

 1. депонирането, изгарянето на биоразградими отпадъци и/или обезвреждането им по какъвто и да е друг начин, в случаи, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната;
 2. смесването на разделно събрани биоразградими отпадъци с други рециклируеми или опасни отпадъци;
 3. изхвърлянето на биоразградими отпадъци в контейнерите за събиране на битови отпадъци или контейнери за отпадъци от опаковки, при наличие на изградени системи за разделно събиране за биоотпадъци.

 

 

 

 

 

Раздел Х

Такси

 

Чл.56. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на ТБО в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса “Битови отпадъци” по реда, определен в Глава Ш, Раздел 1 на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене.

 

Чл.57. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно – съгласно  ЗМДТ с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.

 

Чл.58. Местните такси се събират от общинската администрация.

 

Чл.59. Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.

 

 

Раздел XI

Организация на дейностите по третиране на производствени и/или опасни отпадъци

 

Чл.60.(1). Третирането на производствени и опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

(2) Събирането и временното съхраняване на производствените и опасните отпадъци се извършват разделно в специализирани съдове на територията, върху която притежателят на отпадъците упражнява вещно право.

 

Чл.61. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, третиране и/или обезвреждане на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО са длъжни :

 1. да спазват изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци;
 2. да водят отчетни книги, заверени в РИОСВ – Монтана.
 3. да изготвят годишни отчети по отпадъците, екземпляр от които да представят в общинска администрация Чупрене, до 31 март на следващата година.

 

Чл.62. Всички разходи свързани със събиране, временно съхранение, транспортиране и третиране на производствени и опасни отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.

 

 

Раздел XII

Контрол на дейностите по управление на отпадъците

 

Чл.63.(1). Контролната дейност по прилагане на тази Наредба се осъществява от Кмета на община Чупрене, Кмета на с.Горни Лом и кметските наместници на населените места, упълномощени със заповед на кмета на общината, длъжностни лица от общинска администрация и служители от Районно управление „Полиция“ гр.Белоградчик, които съставят предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове на нарушителите.

 

 

Раздел XIII

Принудителни административни мерки

 

Чл.64. Кмета на Община Чупрене има право:

 1. да спира или прекратява изграждането на инсталации за обезвреждане на битови и            строителни    отпадъци;
 2. да спира депонирането на отпадъци на територията на Общината;
 3. да спира от експлоатация транспортни средства, когато техническото им състояние не позволява безопасното превозване на отпадъци или превозването им противоречи на настоящата Наредба;
 4. да издава предписания за отстраняване на нарушенията по настоящата Наредба за сметка на нарушителя и за възстановяване качествата на околната среда;
 5. да конфискува в полза на общината складирани на общински терени строителни, инертни и др. материали при неизпълнение на предписанията за премахването им.

 

Чл.65. Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на ЗАНН.

 

Раздел XIV

Административно – наказателни разпоредби

 

Чл.66. За нарушения на тази Наредба, виновните физически и юридически лица се санкционират с предвидените от Закона за управление на отпадъците – Глава шеста, раздел II  наказания, в зависимост от извършените административни нарушения.

 

Чл.67.(1) Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят от оправомощени от Кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация, Кмета на с.Горни Лом, Кметските наместници и служители от Районно управление „Полиция“ гр.Белоградчик.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или оправомощено от него лице.

(3) Установяването на нарушенията, налагането на глоби, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен от Закона за административните нарушения и наказания

 

Чл.68. Отговорност за спазване разпоредбите на тази наредба носят:

 1. Ръководителят на предприятието, учрежденията, търговския обект, фирмата или на друга организация, които са собственици или ползватели на сградата, търговския обект или терен.
 2. Собственикът или наемателя, който обитава еднофамилно жилище.
 3. Обитателите на многофамилните жилищни сгради.
 4. Всички физически лица и юридически лица пребиваващи временно или постоянно на територията на общината.

 

 

Раздел XV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Отпадък“ е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
 2. „Битови отпадъци“ са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.
 3. „Отпадъци от домакинствата“ са отпадъците, образувани от домакинствата.
 4. „Биомаса“ са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на енергийния им потенциал, както и следните отпадъци:

а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство;

б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, при условие че получената при изгарянето им топлинна енергия се оползотворява;

в) влакнести растителни отпадъци от производството на целулоза от дървесина и производство на хартия от целулоза, при условие че се изгарят съвместно на мястото на образуването им и получената в резултат топлинна енергия се оползотворява;

г) коркови отпадъци;

д) дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с изключение на тези, които вследствие обработката им с препарати за дървесна защита или покрития могат да съдържат халогенирани органични съединения или тежки метали.

 1. „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.
 2. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
 3. „Производствени отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица;
 4. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, посочени в приложение № 3 на ЗУО, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;
 5. „Строителни отпадъци“ са отпадъците, получени вследствие на строително- монтажни работи и премахване на сгради и съоръжения, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от приложение № 1 на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
 6. „Инертни отпадъци“ са отпадъците, които:

а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични изменения;

б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или химични реакции;

в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, с които влизат в контакт, по начин, който води до увреждане на човешкото здраве или до замърсяване на околната среда над допустимите норми;

г) общата им способност за излужване, съдържанието на замърсяващи вещества в отпадъците и екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не оказват вредно въздействие върху качеството на повърхностните и/или подземните води

 1. „Минерални отпадъци“ са отпадъци, образувани в резултат на строителство или събаряне на сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали, като тухли, бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови блокчета и/или газобетонови блокчета и др.
 2. „Оползотворяване в обратен насип“ е дейност по оползотворяване, при която инертни отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители на неотпадъчни материали
 3. „Основен ремонт“ на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени, материали, конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват нов вид дейности, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.
 4. “Повторна употреба“ е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени.
 5. „Подготовка за повторна употреба на СО“ са дейности по материално оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством които строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да може да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка.
 6. „Подготовка преди оползотворяването или обезвреждането на СО“ включва предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене, пресяване, сортиране, измиване, кондициониране, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11, съгласно приложение № 2 на ЗУО.
 7. „Премахване“ е дейност по отстраняване на строежи чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса на премахването.
 8. „Реконструкция“ на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.
 9. „Рециклиране на СО“ е всяка дейност по оползотворяване на строителните материали, посредством която СО се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на СО за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива.
 10. „Оползотворяване на материали от строителни отпадъци“ са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално оползотворяване.
 11. “ Строежи“ са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни, консервационни и реставрационни работи по недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.
 12. „Строител“ е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
 13. „Строителна площадка“ е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, в който се извършва строителството.
 14. „Строителни и монтажни“ са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.
 15. “ Строителни книжа“ са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.
 16. „Текущ ремонт“ на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

 1. „Третиране“ са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяването или обезвреждането.
 2. “Притежател на отпадъци“ е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.
 3. „Причинител на отпадъци“ е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.
 4. „Производител на продукта“ е физическо или юридическо лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва, третира, продава, въвежда от държава – членка на Европейския съюз, или внася продукти на пазара в Република България.
 5. „Разделно събиране“ е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.
 6. „Депониране на отпадъци“ е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години – за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.
 7. “ Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
 8. „Насипване“ е дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството на депа и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали.
 9. “ Обезвреждане“ е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия или е всяка от следните операции:

а) депониране /наземно или подземно/;

б) обработване на замърсени земя и почви /например биоразграждане на течности или утайки в почви/;

в) дълбочинно инжектиране /например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани/;

г) повърхностни заграждения /например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения/;

д) специално проектирани депа /например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда/;

е) изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани;

ж) наземно изгаряне /инсинерация/;

з) постоянно съхраняване /например съхраняване в контейнери в мини и други/;

 1. „Оползотворяване“ е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло или е всяка от следните операции:

а) използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия;

б) пречистване или регенериране на разтворители;

в) рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане;

г) рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения;

д) рециклиране или възстановяване на други неорганични материали;

е/ регенериране на киселини и основи;

ж) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването;

з) възстановяване на компоненти от катализатори;

и) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла;

к) обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда;

л/) използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по букви а – к;

м) размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви а – л;

н) съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви а – м, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване

 1. „Оползотворяване на материали“ е всяка дейност по оползотворяване с изключение на оползотворяване на енергия и преработване в материали, които се използват като гориво.
 2. „Повторно нарушение“ е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
 3. „Организация по оползотворяване“ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
 4. „Отпадъци от черни и цветни метали“ са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.
 5. “ Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер“ са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
 6. „Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла
 7. „Подобни отпадъци“ са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.
 8. „Предварително съхраняване“ е дейност по съхраняване на отпадъци при мястото на образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят за последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане.
 9. “ Предотвратяване“ са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, или

в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите

 1. „Разделно събиране“ е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.
 2. „Рециклиране“ е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.
 3. “ Събиране“ е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.
 4. „Съхраняване“ е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:

а) три години – при последващо предаване за оползотворяване;

б) една година – при последващо предаване за обезвреждане.

 1. “ Транспортиране“ е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.
 2. „Управление на отпадъците“ са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.
 3. „Преработване на отпадъците“ е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
 4. „Едрогабаритни отпадъци “ са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.
 5. “Отпадъци от електрическо и електронно оборудване” е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.
 6. „Отработено масло“ е всяко смазочно или индустриално масло на минерална или синтетична основа, негодно за употреба по първоначалното си предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.
 7. „Временно съхраняване” е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:

а/ три години при последващо предаване за оползотворяване;

б/ една година при последващо предаване за обезвреждане

 1. „Грубо нарушение” са такива действия или бездействия на заявителя, които са довели до въздействия над допустимите норми за въздействие върху компоненти на околната среда или човешкото здраве, установени и документирани по съответния ред от компетентните органи.
 2. „Системно нарушение” е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид в продължение на тригодишен период, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
 3. „Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” е осъществяване на разпоредителни сделки с отпадъци от черни и цветни метали, както и свързаните с тях дейности /събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като сортиране, механична обработка и други/.
 4. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
 5. „Прилежащи части” са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, магазини и др. за поддържане чистотата на които са отговорни техните обитатели или ползватели.
 6. „Съдове за твърди битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и чували, предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях поставени на обществени места.
 7. „Обществени места” са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части
 8. „Маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид.
 9. „Депо за отпадъци“ е съоръжение за депониране на отпадъци върху земята или под земята, включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т. е. депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки, предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират за срок, по-дълъг от една година. За депа не се считат съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци с цел осигуряване на подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, предварително третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за съхраняване на отпадъци преди оползотворяването или предварителното им третиране за период, по-малък от три години, и съоръженията за съхраняване на отпадъци преди обезвреждането им за период, по-малък от една година.
 10. „Оператор“е юридическо или физическо лице, на което е издадено разрешение за обезвреждане и което отговаря за стопанисване на площадка за третиране на отпадъци и за управление на дейността по отпадъците в периода на експлоатацията и след закриването на площадката.
 11. „Негодна за употреба батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.
 12. „Излязла от употреба лампа“ е луминесцентна или друга лампа, съдържаща живак, която не може да бъде използвана повторно.
 13. „Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“ са опасни и масово разпространени отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 и 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
 14. “ Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

 1. „Разкомплектоване на ИУМПС“ е дейност, извършвана в центровете за разкомплектоване за отстраняване на опасните вещества от тях, разглобяване, разкъсване на парчета или раздробяване, както и всяка друга операция, извършвана с цел подготовка за оползотворяване на ИУМПС или на техни компоненти или подготовка за обезвреждане на неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали.
 2. „Собственик на МПС“ е лицето, упражняващо право на собственост върху МПС към момента на прекратяване на регистрацията му по смисъла на Наредба № I-45 от 2000 г.
 3. „Център за разкомплектоване“ е място за съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС.
 4. “ Електрическо и електронно оборудване“ са уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, определени в приложение № 1, и предназначени за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.
 5. “ Електрическо и електронно оборудване, предназначено за употреба извън бита“ е електрическо и електронно оборудване, предназначено за извършване на търговска или професионална дейност.
 6. “ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.
 7. “ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване извън бита“

е ИУЕЕО, образувано в резултат от търговската или професионалната дейност на физическите или юридическите лица.

 1. “ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита“ е

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете. Към него се приравнява и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници, което по своя вид и количество е подобно на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат от жизнената дейност на хората по домовете.

 1. “Компостиране на място“ означава дейност по компостиране на собствените биоотпадъци в количество не повече от 10 куб. м. годишно компост, която се извършва директно от домакинствата и други обекти, като получения компост се използва на мястото на образуване само за собствени нужди.
 2. “ Компостиране“ е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично трансформиране на разделно събрани биоотпадъци, с цел получаване на компост.
 3. „Анаеробно разграждане“ е биологично разграждане на биоразградими отпадъци в отсъствие на кислород, при контролирани условия и под действието на микроорганизми (включително метаногенни бактерии) с цел производството на биогаз и на ферментационни продукти.

 

 

Раздел XVI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 2. Настоящата Наредба се издава на основание и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.15 от ЗООС и чл.22 от Закона за управление на отпадъците.
 • 3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.
 • 4. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 • 5. Тази наредба отменя действащата до момента Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Чупрене.
 • 6. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет –с.Чупрене с Решение № 514 от 26.06.2019 год.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:                                      Б. СТАНКОВ

 

 

 

 

 

М О Т И В И

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

 

1.Причини, които налагат приемането:

Новият Закон за управление на отпадъците (ЗУО), обнародван в Държавен вестник, поставя нови задачи пред  общинската администрация, като въвежда редица нови задължения в областта на събирането на отпадъци и поетапното постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Досега действащата „Наредба за условията и реда за извършване на дейностите по управление на отпадъците и поддържане чистотата на населените места в община Чупрене“, престава да е актуална и е  свалена от сайта на общината.

Работна група от общинската администрация подготви настоящия проект  на наредба по чл. 22 от  новия  ЗУО.

В проекта   текстовете  са прецизирани и съобразени с новия Закон за управление на отпадъците(ЗУО).

Задължението и отговорността за постигане на целите, законодателят вменява на кмета на общината. За тази цел, общинската администрация следва да извърши преглед на съществуващата система за събиране, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, предстоящото въвеждане на регионална система за управление на отпадъците и наличната инфраструктура.

                   2.Целите, които се поставят:

Да се предотврати  или намали  вредното въздействие  на  отпадъците  върху човешкото здраве  и  околната  среда,  както и  да  се окаже  по голям  контрол  върху дейностите  свързани  с  отпадъците. Целта  на  настоящата  Наредба е  да  се приведе  в съответствие  с  действащите  законови  и  подзаконови  изисквания  в областта  на отпадъците.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба.

Наредбата е подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗУО. За прилагането на Наредбата по принцип не са необходими допълнителни финансови средства. Въвеждането на регионална система, обаче ще бъде съпроводена с някои промени в съществуващата техническа инфраструктура, които ще доведат до някои допълнителни разходи.

4.Очаквани резултати от прилагането

По-голям контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности свързани с отпадъците. Наредбата е инструмент за постигане на дългосрочен план за ефикасно управление на отпадъците и по-чиста екологична среда. Плавен преход към регионална система за управление на отпадъците.

5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

                   Предложеният проект  на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община  Чупрене е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, и е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за управление на отпадъците.