ЗАПОВЕД № 256 / 04.07.2019г.

 

На основание чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и утвърден протокол     за работата на комисията, назначена със Заповед №  250 / 03.07.2019 г. за процедура –„Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен”

          

                                                ОБЯВЯВАМ:

 

1.1.Класирам кандидата „Арсов-90”ЕООД с. Митровци ул. „ Първа“ №2 ,ЕИК 111583719, управлявано от Иван Арсов Марков    предложил  28582,00 лв / двадесет и осем   хиляди  петстотин осемдесет и два /лв за обект 18003  отдел:82, подотдели:“ в,о“;     на първо място при първоначално обявена цена за обекта 28582,00 лв / двадесет и осем   хиляди  петстотин осемдесет и два /лв.

2.1.Определям за купувач  „Арсов-90”ЕООД с. Митровци ул. „ Първа“ №2 ,ЕИК 111583719, управлявано от Иван Арсов Марков предложил  28582,00 лв / двадесет и осем   хиляди  петстотин осемдесет и два /лв без ДДС за обект 18003 отдел:82, подотдели:“ в,о“

  1. Допускам на основание чл. 70, ал. 3 от Наредбата за условията и реда възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях и във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс предварителното изпълнение на настоящата заповед – за защита на важни държавни интереси в горския сектор. Предварителното изпълнение на заповедта се допуска, тъй като от закъснението на изпълнението й могат да последват значителни и трудно поправими вреди.
  2. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок,по реда на АПК. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му  пред  Административен съд, гр. Видин, независимо дали настоящата заповед е била оспорена по реда и в срока, предвидени в Административно-процесуалния кодекс.
  3. Нареждам на основание чл. 35, ал. 1 във връзка с ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях- в 7 дневен срок от издаването на настоящата заповед да се сключи писмен договор с кандидата определен за купувач, след представена гаранция за изпълнение на договора и след представяне на валидни документи съгласно тръжните условия,в т.ч.и за подизпълнителите ,ако такива са предвидени.
  4. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Чупрене.
  5. Препис от заповедта да се постави на видно място в административната сграда на Община Чупрене за информация на заинтересованите лица.

                                                                         ВИД  КМЕТ:……………..

                                                                                                        /инж. А. Джунински/

Изготвил:

/Т. Бориславова/                                                                     Съгласувал:

/адв. Сл. Младенова/