https://www.livechatalternative.com/

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19006, отдел 81 подотдел „г”, отдел 84 подотдели „р“, „с“, отдел 85 подотдел „г“, в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед № 274  за откриване на процедура

Сортиментна ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина 1

Сортиментна ведомост 2

Сортиментна ведомост 3

Документация Обект № 19006

Картография

 

Протокол №1 – качен на 12.08.2019

Протокол №2 – качен на 16.08.2019

Заповед №311 за спечелен търг – качена на 19.08.2019

Договор – качен на 30.08.2019

Анекс към договор

Файлове