https://www.livechatalternative.com/

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19004, отдел 60 подотдел „у”, отдел 64 подотдели „г“, „д“, , в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Документация обект №19004

Скици

Сортиментни ведомости

 

Протокол  №1 – качен на 12.08.2019

Протокол №2 – качен на 16.08.2019

Заповед №312  за спечелен търг – /качен на 19.08.2019/

Договор – качен на 30.09.2019

Анекс към договор

Анекс № 2