Уведомяваме Ви, че на 23.08.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община Чупрене

1.1. Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община Чупрене

2.Предложение за  актуализация на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми  съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Чупрене

  3.Предложение  за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене 2019 – 2021 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образованиe

3.1. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене

3.2. Годишен план за личностно развитие в община Чупрене за 2019

4.Предложение за разпореждане с общинско имущество – огледна сеч на дърва за огрев за нуждите на местното население  

5.Разни

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

Файлове