https://www.livechatalternative.com/

На 20.09.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

Уведомяваме Ви, че на 20.09.2019 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Предложение за  изменение на решение № 516 взето с протокол № 44/26.06.2019 г. на ОбС Чупрене и приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски фонд в землището на с. Горни Лом, община Чупрене в отдели: 88”в”, 88 „в”, 88”к”;

2.Предложение за  решение за отстъпване право на строеж в част от ПИ с идентификационен номер 81757.500.463 по регулационния план на с. Чупрене и провеждане на публичен търг с явно наддаване.

3.Предложение  за избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет” на Кметство с.Горни Лом, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

4.Разни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         БОГОМИЛ СТАНКОВ

Файлове