https://www.livechatalternative.com/

Обявление на Общински съвет – Чупрене, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик, за мандат 2020– 2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 
Общински съвет – Чупрене, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик, за мандат 2020– 2024 г.

 

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психически заболявания.
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.
11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

 

Необходими документи за кандидатстване:

. Заявление от кандидата (Приложение №1);

• подробна автобиография, подписана от кандидата;
• нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
• медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);
• мотивационно писмо;
• писмено съгласие (Приложение №4);
• декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2);
• документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
• декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

           Образци на документите са на разположение на кандидатите в деловодството на Общински съвет  Чупрене, ул.”Асен Балкански” № 55.

Краен срок за подаване на документи: 15.11.2019 год.

Място на подаване на документите:

Подаването се извършва лично на адрес: с.Чупрене, ул. „Асен Балкански” №55

Общински съвет – телефон за информация:  09327/2580

Линкове: приложения по обявлението за съдебни заседатели –

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 

Файлове