https://www.livechatalternative.com/

„ОПАК“ -1

 

       На вниманието на всички заинтересовани граждани и организации, Ви информираме за резултатите от проведена начална  пресконференция по Проект № А12-22-41 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

      Община Чупрене е бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет” със сключен договор № А12-22-41/13.05.2013 г., наименование на проектното предложение „Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”.

     На основание договорените условия е проведена цитираната пресконференция на 26.09.2013 г. от 13:00 часа в Конферентна зала „Клуб на пенсионера” с. Чупрене.

     За запознаване обществеността с проведеното мероприятие, Ви представяме резюме на основните моменти от протеклото събитие:

1.        Регистриране на участниците в изготвения Присъствен лист, съгласно Списъка на участниците. Запознаване с Програмата за провеждане на пресконференцията.

2.        Запознаване на присъстващите с избрания изпълнител на дейност 4 от проекта – Дейности по информация и публичност. Представяне на модераторите, отговорни за провеждане на мероприятието.

3.        Представяне пред аудиторията на екипа по управление на проекта.

4.         Представяне пред аудиторията на кратко резюме на Проект № А12-22-41 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Запознаване на участниците в пресконференцията с Обща цел на проекта,  Специфични цели на проекта,  Продължителност на проекта,  Обща стойност на проекта,  Изпълнители на дейностите по проекта.

5.       Разяснение на присъстващите по основните дейности по проекта, а именно:

·         Обучение в Института по публична администрация

·         Обучение за работа със специфични групи граждани.

·         Обучение за служители в ключови компетентности.

·         Дейности за информация и публичност.

6.      Подробна презентация на застъпените теми и модули за обучение по всяка една от отделните дейности, както и продължителността и вида на заетостта.

7.      Разпространяване сред участниците на специално изготвени за целта брошури за целите на проекта.

8.      Задаване на допълнителни въпроси от участниците и представяне на разяснения от модераторите.

9.      Заснемане на снимков материал от проведената начална пресконференция.

 

     Надяваме, се че настоящето събитие, както и изпълнението на целия проект освен повишаване квалификацията на общинските служители, ще допринесе и за оптимизация на качеството на предлаганите услуги от нашата община на местното население!

 

Проект №А12-22-41/13.05.2013 г.„Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.