Заседание на ОБС-Чупрене на 20.12.2019 год. от 09.30 часа

На основание чл. 25 т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 20.12.2019 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред :

1.Предложение за  избор на делегат за Общото събрание на НСОРБ

  1. Предложение за  съгласие за членуване на председателят на Общински съвет Чупрене в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България

3.Предложение за определяне на представител на Община Чупрене в Асоциацията по ВиК в област Видин

4.Предложение  за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

5.Предложение за избор на комисия по предложението за съдебни заседатели за Районен съд гр. Белоградчик

6.Предложение за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Чупрене 2020-2022 год.

7.Предложение за съгласие за кандидатстване на Община Чупрене по ОП „Околна среда” за периода 2014-2020 год. с проект „Провеждане на информационна кампания за мрежата Натура 2000 в област Видин” 

8.Предложение за актуализация на капиталовите разходи за 2019 год.

9.Разни

 

 

 

 

 

                  Заседанието на Общинският съвет е публично и ще се проведе в Заседателната зала на Община Чупрене.

Файлове