https://www.livechatalternative.com/

„ОПАК“ – 2

       На вниманието на всички заинтересовани граждани и организации, Ви информираме занапредъка и постигнатите резултати от проведени обучения по Проект № А12-22-41 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

      Община Чупрене е бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет” със сключен договор № А12-22-41/13.05.2013 г., наименование на проектното предложение „Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”.

      Дейностите заложени за изпълнение по проекта са:                                                        

·         Обучение в Института по публична администрация

·         Обучение за работа със специфични групи граждани.

·         Обучение на служители в ключови компетентности.

·         Дейности за информация и публичност.

Информираме, Ви че успешно приключи изпълнението на дейността „Обучение за работа със специфични групи граждани”. Обучението на общинските служители се проведе в х-л „Тинтява” в гр. Вършец в периода от 18.11.2013 г. до 22.11.2013 г. В него взеха участие 20 служители на ръководни и експертни позиции към община Чупрене. Самото обучение протече без затруднения и всичките 20 служители получиха сертификат за успешно преминато обучение за работа със специфични групи граждани.

Също така съобщаваме, че в рамките на този месец стартира дейността за „Обучение на служители в ключови компетентност”. Първото от общо три обучения се проведе в периода 19.02.2014 г. до 21.02.2014 г. Общо 20 служители на общинска администрация Чупрене преминаха обучение на тема „Лична ефективност”.

Уведомяваме, Ви че в рамките на тази дейност – „Обучение за служители в ключови компетентности” предстоят още две обучения по теми „Екипна ефективност” и „Ефективно лидерство” планирани за  периода 17.03.2014 г. – 20.03.2014 г.

Надяваме, се че предстоящите събития, както и изпълнението на целия проект, освен повишаване квалификацията на общинските служители, ще допринесе и за оптимизация на качеството на предлаганите услуги от нашата община на местното население!

 

 

Проект №А12-22-41/13.05.2013 г.„Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.