https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 28.01.2020 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2020 год.

2.Предложение за обявяване на нищожна Наредбата за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Чупрене

3.Предложение за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд  Белоградчик

4.Предложение за приемане отчета на План сметката за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2019 год.

5.Предложение за приемане на План сметката за приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2020 год.

6.Предложение за  начина за ползване на реализирания  преходен остатък в края на 2019 година

7.Предложение  за  кандидатстване на Община Чупрене по Оперативна програма „Околна среда „ за периода 2014 – 2020 година

8.Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 год.

9.Разни

 

     ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ПУБЛИЧНО.