https://www.livechatalternative.com/

Уведомяваме Ви, че на 12.02.2020 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин

2.Предложение за  приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по ЗБППМН при Община Чупрене за 2019 год.

3.Предложение за приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Чупрене

4.Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове , и на само залесили се земи – общинска собственост, в землището на Община Чупрене, и начина на ползване на добитата дървесина през 2020 год.

5.Предложение за решение за извършване на превантивни дейности, с цел предотвратяване на наводнения – почистване на речните корита в границите на населените места на територията на Община Чупрене, почистване на дерета и долове в земеделски земи – общинска собственост и начин за ползване на добитата дървесина през 2020 год.

6.Предложение за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план с обхват ПИ с номер 16571.284.27 по КККР в землището на с.Горни Лом, община Чупрене

7.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене  и „Календар на културните събития и инициативи” за 2020 год.

8.Предложение за приемане на  Годишен доклад по Плана за действие на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

9.Предложение за увеличаване размера на капиталовите разходи за 2020 год. със собствени средства

10.Предложение за  приемане на бюджета на Община Чупрене за 2020 год.

11.Разни

 

 

     ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ПУБЛИЧНО.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         ИВАН ВЕЛКОВ

Файлове