https://www.livechatalternative.com/

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА – ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”  МТСП

О  Б   Я   В   А

 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ  ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА –

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Право на кандидатстване за предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата имат лицата:

с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

– на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

КАНДИДАТИТЕ  ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ,  КАКТО СЛЕДВА :

  1. Заявление за кандидатстване по образец;
  2. Експертно решение на ТЕЛКсамо за лицата притежаващи такова;
  3. Етапна епикриза от личен лекар за установяване на здравословното състояние на лицето;
  4. Лична карта – за справка;


ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ :

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 19.02.2020 Г. ДО 28.02.2020г. В СГРАДАТА  НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУПРЕНЕ ИЛИ В КМЕТСТВАТА ПО СЕЛАТА

 

 

За домашен помощник може да бъде наето – безработно лице, регистрирано в дирекция „Бюро по труда“.