https://www.livechatalternative.com/

Одобрен проект за изменение на ПУП – с.Горни Лом

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

на  основание  чл.129  ал.2 от  ЗУТ

 

Общинска Администрация Чупрене уведомява всички заинтересувани лица , че със Заповед № 56 от 27.02.2020 год. е одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват на УПИ ІІ-001424, отреден „за производствени-складови дейности”, с който се създава нов квартал № 1 в местност „Коло” и съществуващия УПИ ІІ-001424 се разделя на два нови урегулирани поземлени имота със следните характеристики:

-УПИ ІІІ-427,428, квартал 1, с.Горни Лом, общ.Чупрене, област Видин-с конкретно предназначение „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни вещества”

-УПИ ІV-425, квартал 1, с.Горни Лом, общ.Чупрене, област Видин-с конкретно предназначение „За съхранение на боеприпаси и взривни вещества”

Документацията може да се разгледа в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.129 и ал.2 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да подадът възражения до Административен съд Видин, чрез Община Чупрене.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ЧУПРЕНЕ