https://www.livechatalternative.com/

Списък с имоти определени за колективно и индивидуално ползване по землища, съгласно Решение 35, взето с Протокол 7 от 20.02.2020г. на ОБС Чупрене