https://www.livechatalternative.com/

На 07.05.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги през 2021 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене
  2. Предложение за кандидатстване на община Чупрене с проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Чупрене” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.грижа
  3. Предложение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в чл.29.
  4. Предложение за Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в чл.6.
  5. Предложение за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в чл.25, ал.1, т.2 и чл.41, ал.3, т.1
  6. Разни

           план – СУ-2021

 

 

     ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ПУБЛИЧНО.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         ИВАН ВЕЛКОВ

Файлове