https://www.livechatalternative.com/

Заседание на Общински съвет Чупрене на 26.06.2020 год. от 09.30 ч.

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Предложение за актуализация на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене
  2. Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чупрене
  3. Предложение за отмяна на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чупрене.
  4. Предложение за приемане на нова Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чупрене
  5. Предложение за приемане на Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 год. на Община Чупрене
  6. Предложение за oтмяна на Решение № 65, взето с Протокол № 10 от 29.05.2020 год., по целесъобразност, поради допусната явна техническа грешка.

7.Предложение за бракуване на движима вещ – общинска собственост – товарен автомобил /фургон/ УАЗ 37406, с регистрационен номер ВН 0027 ВН

8.Предложение за изменение на Решение № 12, взето с Протокол № 4 от 20.12.2019 год. на заседание на ОбС и приемане на решение за продажба на стояща маса дървесина на корен от общински горски фонд в отдели 87 „в”, 87 „з” и 88 „н”, землище с.Горни Лом, община Чупрене.

9.Предложение за определяне на представител на Община Чупрене в Общото събрание на МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур”

  1. Предложение за приемане актуализацията на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене
  2. Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2019 год. на Община Чупрене.

12.Предложение за одобряване на ПУП – ПП за обект :Съществуващ водопровод от деривация ф 1600 за ВЕЦ „Китка” /ПИ с идентификатор 16571.285.861/ до УПИ ІІІ – 998 „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни вещества, кв.1, м. „Коло” /ПИ с идентификатор 16571.1.998/ и съществуващ напорен водоем с обем 220 куб.м., находящ се в поземлен имот /ПИ с идентификатор 16571.284.27/ по КККР за неурбанизирана територия на землището на с.Горни Лом, община Чупрене, област Видин

  1. Разни

 

     ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ПУБЛИЧНО.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         ИВАН ВЕЛКОВ

Файлове