https://www.livechatalternative.com/

Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин

Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин

 

Програмa: Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020

Приоритетна ос 3: НАТУРА2000 и биоразнообразие

Наименование на процедура
Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България

Код на процедура
BG16M1OP002-3.019

Име на проекта:  Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин

Договор N: BG16M1OP002-3.019-0007-C01

Обща цел:
Изграждане, развитие и подържане на споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 област Видин, чрез планиране, организиране и провеждане на регионална информационна кампания.

Конкретни цели:
1. Изграждане и развитие на капацитет, знания и умения на заинтересованите страни от общините Белоградчик, Видин, Макреш и Чупрене за използване на възможности за Натура 2000 зоните и организиране на икономически дейности.

2.Повишаване на информираността, задържане на интереса и стимулиране на гражданското участие на широката общественост от област Видин в инициативи свързани с мрежата Натура 2000 и конкретните защитени зони в четирите общини и създаване на условия за осмислянето на ролята на мрежата в развитието на местнити общности.

 

 Основни дейности:

  1. Организиране и планиране на информационна кампания, свързана с Натура 2000 на територията на област Видин
  2. Изработване и доставка на информационни и рекламни материали за нуждите на кампанията
  3. Организиране и провеждане на информационна кампания – информационни срещи със заинтересовани страни по общини
  4. Организиране и провеждане на информационна кампания – Натура 2000 за деца и ученици.
  5. Организиране и провеждане на информационна кампания – широка общественост
  6. Организация и управление на проекта.Дейности по информация и публичност
  7. Спомагателни дейности – подоготовка на проектнато предложение.

Описание:

Проектното предложение е насочено към организирането и провеждането на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Видин.На базата на предварителни анализи за провеждане на кампанията са определени общините  Белоградчик, Видин, Макреш и Чупрене. Предвидена е дейност по организиране и планиране на кампанията, създаване на медийни партньорства с телевизия, радио и сайт с регионално покритие и провеждане на експедиентско пътуване с медийни партньори. Предвидено е изработването на информационни и рекламни материали за съответните целеви групи, като и оборудване за провеждането на кампанията. След предварителна анализи самата кампания е насочена към три големи целеви групи – заинтересовани страни, ученици и широка общественост, като са предвидени комуникационни канали и дейности за задоволяване на техните потребности. В рамките на кампанията са предвидени информационни срещи и обучения със заинтересованите страни по общини за възможностите на Натура 2000, добри практики и бизнес модели и начини на участие в планирането и управлението на мрежата. Предвидени са социални събития с ученици от различни възрасти – информационни игри, пленери и образователни програми с по-големите.Ключова дейност е и работата с широката общественост, чрез участие в традиционни масови прояви в съответната община.При изпълнениета на проекта ще бъде максимално използван целия капацитет на община Чупрене и администрациите на другите три целеви общини – човешки ресурси, опит в подобни проекти, голяма материално-техническа база и широки контакти на регионално ниво.В резултат на проекта ще бъдат проведени над 30 събития, направени над 100 публикации и в кампанията ще бадат обхванати минимум 10 хиляди човека.Като краен резултат ще бъде създаден капацитет в заинтересованите страни за мрежата и нейните възможности и в крайна сметка изградена и подържана споделена визия зя Натура 2000 в областта.

начало: 16 юли 2020

край: 16 юни 2022

Продължителност: 23 месеца

Стойност: 71 400.00 лв. от които 60 690.00 лв. европейско и 10 710.00 лв. е национално съфинансиране.

https://www.eufunds.bg/