https://www.livechatalternative.com/

Обява за заседание на Общински съвет Чупрене на 31.07.2020 год. от 09.30 ч.

Уведомяваме Ви, че на 31.07.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение за приемане на Отчета за дейността на общинския съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2020 год.

2.Предложение заприемане на План за работа на общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2020 год.

3.Предложение за създаване на самостоятелно звено за осигуряване дейността на Общински съвет Чупрене с включване в числеността на Общинска администрация при Община Чупрене длъжността „технически сътрудник“ – 1 щатна бройка. За осигуряване на правна помощ и консултиране – 1бр. по граждански договор.

4.Предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост

5.Предложение за приемане на решение за продажба на стояща маса дървесина на корен от ОГФ в землищата на с.Долни Лов и с.Горни Лом

6.Предложение за издаване на запис на заповед от Община Чупрене в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014–2020 год., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG16M1OP0002-3.019“, проект №BG16M1OP0002-3.019-0007 с наименование „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин“

7.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год.

8.Предложение за приемане на Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Чупрене за първо полугодие на 2020 год.

9.Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев” с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 2020/2021 учебна година

10.Предложение относно включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с. Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 2020/2021 учебна година

11.Предложение относно включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2020/2021 учебна година

12.Предложение за избор на делегат за извънредно общо събрание на МБАЛ“Св.Петка“ Видин

13.Разни

 

 

     ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ПУБЛИЧНО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         ИВАН ВЕЛКОВ