https://www.livechatalternative.com/

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 2 отдел 127 подотдел „а“,“д“в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №275/24.08.2020г.

Договор

Условия за търг

Приложения

Файлове