https://www.livechatalternative.com/

Заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на сечище на територията на Община Чупрене за обект № 1 ,отдел 101,подотдели „б,г,д“,открита със Заповед № 274 / 24.08.2020г.

 

 

Файлове