https://www.livechatalternative.com/

Заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на сечище на територията на Община Чупрене за обект № 2 ,отдел 127,подотдели „а“,“д“,открита със Заповед № 275 / 24.08.2020г

 

 

Файлове