https://www.livechatalternative.com/

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 2 отдел 127 подотдел „а“,“д“в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №290/14.09.2020г.

Договор

Условия за търг

Приложения 

Файлове