https://www.livechatalternative.com/

Проект № А12-22-41 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

 

Успешно завършило обучение по европейска програма

 

Община Чупрене изпълнява Проект № А12-22-41Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. През изтеклите 9 месеца служители на община Чупрене повишиха уменията и компетентността си, чрез преминаване на обучения в областта на ефективните комуникации в държавната администрация, стратегическото планиране и мениджмънт, лична и колективна ефективност и др.

            В рамките на проекта бяха проведени 11 обучения към Института по публична администрация в София, през които преминаха общо 12 общински служители. Темите на обученията бяха детайлно подбрани от Каталога на ИПА за 2013 г. и осигуриха възможността на целевата група да се обучават съобразно техните нужди. Темите са:

·         Kомуникационна стратегия;

·         Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията;

·         Връзки с обществеността;

·         Изграждане на публичен имидж;

·         Специфика на междукултурните комуникации;

·         Делова комуникация и етикет;

·         Държавен протокол и церемониал;

·         Практически умения за ефективни комуникации;

·         Стратегическия мениджмънт в държавната администрация;

·         Управление на електронната администрация. Облачни технологии;

·         Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление.

В допълнение към тези обучения, въз основа на сключен договор с външен изпълнител, бяха проведени и четири изнесени обучения за общо двадесет служители в общинска администрация Чупрене.

Проведеното обучение на тема «Обучение за работа със специфични групи граждани» беше насочено главно към тези служители от администрацията, които пряко и най-често обслужват и предоставят услуги на гражданите и бизнеса. Основните заастъпени теми и въпроси целяха развиване на уменията за ефективна делова комуникация с граждани със специфични потребности за предоставяне на исканите, от тях, услуги.

Проведени бяха и обучения за служители в ключови компетентности: Екипна ефективност , Лична ефективност и Ефективно  лидерство.

Специализираните курсове спомогнаха за повишаване на инициативността, мотивацията и удовлетвореността на служителите, гарантирайки постигане на по-високи професионални резултати и кариерно развитие

Провеждането на тези обучения допринася в цялост за постигане на целта на настоящата процедура – „повишаване ефективността на служителите на администрацията на общината, чрез придобиване на нови умения и чрез подобряване

на тяхната квалификация и повишаване ефективността, чрез придобиване на нови компетенции”.

Крайният резултат, който беше генериран от изпълнение на дейностите се изразява в подобрената професионална компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

           

 

Проект №А12-22-41/13.05.2013 г.„Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.